محاسبه ی تابع توزیع گلئون با استفاده از تناظرهای AdS\QCD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

در مقیاس بندی کوچک بیورکن، گلئون های حاکم در یک فرآیند هادرونی به صورت یک شیشه رنگی چگالده (CGC) در می آیند. که مهم ترین اصل در این مبحث وجود یک مقیاس اشباع می باشد که در آن آثار بازترکیب غیرخطی گلئون ها در نظر گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از تبدیل فوریه ی مربوط به دامنه ی پراکندگی دوقطبی، یک فرمول تحلیلی برای تابع توزیع انتگرال گیری نشده ی گلئون که از مدل AdS\CFT2 الهام گرفته شده است، استخراج می شود . سپس به کمک این فرمول تحلیلی، به محاسبه ی تابع توزیع گلئون می پردازیم و پس از بدست آوردن تابع توزیع مربوط به گلئون، نتایجی را که از این تابع توزیع خواهیم یافت با بقیه ی حالت های پارامتربندی شده مقایسه می کنیم. نتایج نشان میدهند که رفتار تابع توزیع در حد بیورکن پایین رام میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculated gluon distribution function by AdS/QCD correspondence

چکیده [English]

At small Bjorken scaling variable x, dominated Glouns in a hadronic process becomes a color glass
condensate (CGC) and most important principle in this subject is existence of a saturation scale. Then
we can describe unintegrated gluon distribution function according to the saturation scale. In this
study, we want to calculate gluon distribution function with respect of AdS/CFT correspondence. By
using Fourier transform of diploe scattering amplitude, we can extract an analytical formula for the
unintegrated gluon distribution function that inspired from AdS/CFT correspondences. Then our
results compared with does from other parameterization models. These results show that the distribution function behavior tamed at low Bjorken scaling limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AdS/CFT Correspondence
  • unintegrated gluon distribution function
  • Saturation Scale
  • Color Dipole Model
 
[1] M.A. Betemps, V.P. Goncalves, J.T. de Santana, Diffractive deep inelastic scattering in an AdS/CFT inspired model: A phenomenological study,Physical review D: Particles and fields 81 (2017) 263-265.
[2] E. Iancu, K. Itakura, and L. McLerran, Geometric Scaling Above the Saturation Scale, Nuclear Physics A 708 (2016) 327-328.
[3] O. Aharony, S.S. Gubser, J.M. Maldacena, H. Ooguri, Y. Oz, Large N field theories, string theory and gravity, Physics Reports 323 (2000) 183-184.
[4] Y.V. Kovchegov, Unitarization of the BFKL Pomeron on a nucleus, Physical Review D 61 (2015) 18-20.
[5] J.L. Albacete, Y.V. Kovchegov, A. Taliotis, DIS on a Large Nucleus in AdS/CFT, Journal Of High Energy Physics 0807 (2008) 74-75.
[6] G. Watt, H. Kowalski, Impact parameter dependent colour glass condensate dipole model Physical Review D 78 (2008) 14-16.
[7] N. Armesto, Nuclear structure functions at small x in multiple scattering approaches, High Energy Physics Phenomenology (2013) 3-7.
[8] J. Bartels, K. Golec-Biernat, H. Kowalski, Modification of the saturation model: Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi evolution, Physical Review D 66 (2015) 14-17.
[9] M. Block, L. Durand, D.W. McKay, Analytic derivation of the leading-order gluon distribution function G(x,Q2) = xg(x,Q2) from the proton structure function F2 (x,Q2), Physical Review D 77 (2008) 93-94.
[10] M. Glück, E. Reya, A. Vogt, Dynamical parton distributions revisited, The European Physical Journal C 5 (2013) 28-29.

[11] S. Dulat, T.J. Hou,and et all, New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics, Physical Review D 93 (2016) 30-33.