طراحی و ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر پایه فیبرنوری نازک شده با استفاده از نانو فروسیال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

علوم و تحقیقات فارس

چکیده

در این تحقیق حسگر میدان مغناطیسی بصورت مقرون به صرفه و با حساسیت بالا بر پایه فیبرنوری نازک شده با استفاده از سیال مغناطیسی طراحی شده‌ است. نانوفروسیال توسط آنالیزهای پراش اشعه‌ی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخصه‌یابی شد. حسگرمیدان مغناطیسی با قرار دادن فروسیال حول فیبرهای نوری با طول یکسان وقطر‌های مختلف تهیه شدند. اثر قطر فیبر نوری بر خواص حسگر بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. فیبر نوری با قطر 4/0 میلیمتر بیشترین حساسیت mT/dbm 0189/0 بیشترین گستره آشکار سازی میدان از mT 5/2 تاmT 125 را نسبت به سایر نمونه‌ها از خود نشان داد. حسگر در حالت بهینه‌ی عملکرد پاسخی خطی و در حدود 99 % را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and construction of magnetic field sensor based on nano ferofluid coated fiber optics

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Kazerani Vahdani
چکیده [English]

In this research, a cost-effective magnetic field sensor with high sensitivity was designed based on thinned optical fiber covered with magnetic fluid. Nano ferrofluid characterized through X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy. The magnetic sensor was prepared by placing the ferrofluid around optical fibers with the same length and different diameters. The effect of fiber diameters on the sensor properties was investigated experimentally. Fiber optic with 0.4 mm in diameter exhibited the highest sensitivity 0.0189 mT/dbm and the widest range of field detection from 2.5 mT to 122.5 mT. The Sensor illustrated linear response around 99% in its optimal performance mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic field
  • magnetic sensor
  • ferofluid
  • fiber optic
  • linear response
 
[1] A Urrutia, J. Goicoechea, F.J. Arregui, Optical fiber sensors based on nanoparticle-embedded coatings, Journal of Sensors 2015 (2015) 805053.
[2] W. Jin, H.L. Ho, Y.C. Cao, J. Ju, L.F. Qi, Gas detection with micro-and nano-engineered optical fibers, Optical Fiber Technology 19 (2013) 741-759.
[3] J. Yuan, M.A. El-Sherif, Fiber-optic chemical sensor using polyaniline as modified cladding material, Sensors Journal, IEEE 3 (2003) 5-12.
[4] S. Tao, C.B. Winstead, R. Jindal, J.P. Singh, Optical-fiber sensor using tailored porous sol-gel fiber core, IEEE Sensors Journal 4 (2004) 322-328.
[5] K. Raj, B. Moskowitz, R. Casciari, Advances in ferrofluid technology, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 149 (1995) 174-180.
[6] P. Zu, C.C. Chan, L. W. Siang, Y. Jin, Y. Zhang, L.H. Fen, L. Chen, X. Dong, Magneto-optic fiber Sagnac modulator based on magnetic fluids, Optics Letters  36 (2011) 1425-1427.
[7] K. Schroeder, W. Ecke, R. Willsch, Optical fiber Bragg grating hydrogen sensor based on evanescent-field interaction with palladium thin-film transducer, Optics and Lasers in Engineering 47 (2007) 1018-1022.
[8] B. Renganathan, D. Sastikumar, Nanocrystalline cerium oxide coated fiber optic gas sensor, Current Applied Physics  14 (2014) 2014.
[9] Z.L. Poole, P. Ohodnicki, R. Chen, Y. Lin, K.P. Chen, Engineering metal oxide nanostructures for the fiber optic sensor platform, Optics express 22 (2014) 2665-2674.
[10] J. Lu, C. Xu, J. Dai, J. Li, Y. Wang, Y. Lin and P Li, Improved UV photoresponse of ZnO nanorod arrays by resonant coupling with surface plasmons of Al nanoparticles, Nanoscale 7 (2015) 3396-3403.
[11] H.E. Horng, J.J. Chieh, Y.H. Chao, S.Y. Yang, Chin-Yih Hong, and H. C. Yang, Designing optical-fiber modulators by using magnetic fluids, Optics Letters  30 (2005) 543-545.
[12] S. Pu, X. Chen, L. Chen, W. Liao, Y. Chen, Y. Xia, Tunable magnetic fluid grating by applying a magnetic field, Applied Physics Letters 87 (2005) 021901.
[13] S.H. Xia, J. Wang, Z.X. Lu, F. Zhang, Birefringence and magneto-optical properties in oleic acid coated Fe3O4 nanoparticles: application for optical switch, International Journal of Nanoscience 10 (2011) 515-520
[14] H. Ji, S. Pu, X. Wang, G. Yu, Magnetic field sensing based on V-shaped groove filled with magnetic fluids, Applied Optics 51 (2012) 1010-1020.
[15] R.Q. Lv, Y. Zhao, D. Wang, Q. Wang, Magnetic fluid-filled optical fiber Fabry–Pérot sensor for magnetic field measurement, IEEE Photonics Technology Letters 26 (2014) 217-219.
[16] J. Xia, F. Wang, H. Luo, Q. Wang, S Xiong, A magnetic field sensor based on a magnetic fluid-filled FP-FBG structure, Sensors 16 (2016) 620.
[17] N.M.Y. Zhang, X. Dong, P.P. Shum, D.J.J. Hu, H. Su, W.S. Lew, L. Wei, Magnetic field sensor based on magnetic-fluid-coated long-period fiber grating, Journal of Optics 17 (2015) 065402.
 
[1] A Urrutia, J. Goicoechea, F.J. Arregui, Optical fiber sensors based on nanoparticle-embedded coatings, Journal of Sensors 2015 (2015) 805053.
[2] W. Jin, H.L. Ho, Y.C. Cao, J. Ju, L.F. Qi, Gas detection with micro-and nano-engineered optical fibers, Optical Fiber Technology 19 (2013) 741-759.
[3] J. Yuan, M.A. El-Sherif, Fiber-optic chemical sensor using polyaniline as modified cladding material, Sensors Journal, IEEE 3 (2003) 5-12.
[4] S. Tao, C.B. Winstead, R. Jindal, J.P. Singh, Optical-fiber sensor using tailored porous sol-gel fiber core, IEEE Sensors Journal 4 (2004) 322-328.
[5] K. Raj, B. Moskowitz, R. Casciari, Advances in ferrofluid technology, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 149 (1995) 174-180.
[6] P. Zu, C.C. Chan, L. W. Siang, Y. Jin, Y. Zhang, L.H. Fen, L. Chen, X. Dong, Magneto-optic fiber Sagnac modulator based on magnetic fluids, Optics Letters  36 (2011) 1425-1427.
[7] K. Schroeder, W. Ecke, R. Willsch, Optical fiber Bragg grating hydrogen sensor based on evanescent-field interaction with palladium thin-film transducer, Optics and Lasers in Engineering 47 (2007) 1018-1022.
[8] B. Renganathan, D. Sastikumar, Nanocrystalline cerium oxide coated fiber optic gas sensor, Current Applied Physics  14 (2014) 2014.
[9] Z.L. Poole, P. Ohodnicki, R. Chen, Y. Lin, K.P. Chen, Engineering metal oxide nanostructures for the fiber optic sensor platform, Optics express 22 (2014) 2665-2674.
[10] J. Lu, C. Xu, J. Dai, J. Li, Y. Wang, Y. Lin and P Li, Improved UV photoresponse of ZnO nanorod arrays by resonant coupling with surface plasmons of Al nanoparticles, Nanoscale 7 (2015) 3396-3403.
[11] H.E. Horng, J.J. Chieh, Y.H. Chao, S.Y. Yang, Chin-Yih Hong, and H. C. Yang, Designing optical-fiber modulators by using magnetic fluids, Optics Letters  30 (2005) 543-545.
[12] S. Pu, X. Chen, L. Chen, W. Liao, Y. Chen, Y. Xia, Tunable magnetic fluid grating by applying a magnetic field, Applied Physics Letters 87 (2005) 021901.
[13] S.H. Xia, J. Wang, Z.X. Lu, F. Zhang, Birefringence and magneto-optical properties in oleic acid coated Fe3O4 nanoparticles: application for optical switch, International Journal of Nanoscience 10 (2011) 515-520
[14] H. Ji, S. Pu, X. Wang, G. Yu, Magnetic field sensing based on V-shaped groove filled with magnetic fluids, Applied Optics 51 (2012) 1010-1020.
[15] R.Q. Lv, Y. Zhao, D. Wang, Q. Wang, Magnetic fluid-filled optical fiber Fabry–Pérot sensor for magnetic field measurement, IEEE Photonics Technology Letters 26 (2014) 217-219.
[16] J. Xia, F. Wang, H. Luo, Q. Wang, S Xiong, A magnetic field sensor based on a magnetic fluid-filled FP-FBG structure, Sensors 16 (2016) 620.
[17] N.M.Y. Zhang, X. Dong, P.P. Shum, D.J.J. Hu, H. Su, W.S. Lew, L. Wei, Magnetic field sensor based on magnetic-fluid-coated long-period fiber grating, Journal of Optics 17 (2015) 065402.