اثر انرژی تاریک روی ترمودینامیک و مکانیک آماری خوشه های کهکشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

گروه فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی، دانشکده فیزیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این مقاله خوشه های کهکشانی به صورت سیستم های بس ذره ای در نظر گرفته می شوند و اثر انرژی تاریک با چگالی متغیر روی ترمودینامیک و مکانیک آماری آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد. ما کمیت های ترمودینامیکی مثل انرژی آزاد هلمهولتز، انتروپی و گرمای ویژه را در آنسامبل کانونیک به دست آورده و درستی قانون دوم ترمودینامیک را مورد تحقیق قرار می دهیم. همچنین ما تابع توزیع را در آنسامبل کانونی بزرگ به دست آورده و تحول زمانی سیستم را با استفاده از رسم نمودار مورد مطالعه قرار می دهیم. ما نتایج خود را بامشاهدات و شبیه سازی های بس ذره ای مقایسه کرده و نشان می دهیم مدل ما با قانون توانی پیبل در توافق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Dark Energy on the Thermodynamics and Statistical Mechanics of Galaxy Clustering

نویسنده [English]

  • Behnam Pourhassan
School of Physics, Damghan University, Damghan, 3671641167, Iran
چکیده [English]

In this paper, we consider cluster of galaxy as many body system and study effect of dark energy with varying energy density on the thermodynamics and statistical mechanics of mentioned system. Some thermodynamics quantities calculated in the canonical ensemble such as Helmholtz free energy, entropy, and specific heat of the system, and also the second law of thermodynamics verified. Moreover, we obtain probability and distribution function in the grand canonical ensemble and study time evolution of galaxy clustering by graphical analysis. We compare our results with observations and many body simulations and show that our model agrees with Peebles power law for the correlation function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermodynamics
  • Statistics
  • Dark Energy
  • Clustering of Galaxy
 
[1] A.G. Riess. et al., Type Ia Supernova Discoveries at z>1 From the Hubble Space Telescope: Evidence for Past Deceleration and Constraints on Dark Energy Evolution, The Astrophysical Journal 607 (2004) 665.
 
[2] N.A. Bahcall, J.P. Ostriker, S. Perlmutter, P.J. Steinhardt, The Cosmic Triangle: Revealing the State of the Universe, Science 284 (1999) 1481.
 
[3] E.J. Copeland, M. Sami, S. Tsujikawa, Dynamics of dark energy, International Journal of Modern Physics D 15 (2006) 1753.
 
[4] S. Nobbenhuis, Categorizing different approaches to the cosmological constant problem, Foundation of Physics 36 (2006) 613.
 
[5] C. Wetterich, Cosmology and the Fate of Dilatation Symmetry, Nuclear Physics B 302 (1988) 668.
 
[6] S. Tsujikawa, Observational signatures of f(R) dark energy models that satisfy cosmological and local gravity constraints, Physical Review D 77 (2008) 023507.
 
[7] C. Armendariz-Picon, V.F. Mukhanov, P.J. Steinhardt, A Dynamical solution to the problem of a small cosmological constant and late time cosmic acceleration, Physical Review Letters 85 (2000) 4438-4441.
 
[8] E.O. Kahya, B. Pourhassan, The universe dominated by the extended Chaplygin gas, Modern Physics Letters A 30 (2015) 1550070.
 
[9] B. Pourhassan, S. Upadhyay, M. Hameeda, M. Faizal, Clustering of Galaxies with Dynamical Dark Energy, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 468 (2017)3166–3173.
[10] F. Ahmad, W.C. Saslaw, N.I. Bhat, Statistical Mechanics of the Cosmological Many-Body Problem, The Astrophysical Journal 571 (2002) 576.
[11] Y. Shtanov, V. Sahni, Generalizing the cosmic energy equation, Physical Review D 82 (2010) 101503.
[12] P.J.E. Peebles, The Large Scale Structure of the Universe. Princeton University Press, Princeton, NJ (1980).
 
[13] Y. Suto, M. Itoh, S. Inagaki, A gravitational thermodynamic approach to probe the primordial spectrum of cosmological density fluctuations, The Astrophysical Journal 350 (1990) 492.
 
[14] W.C. Saslaw, The distribution of the Galaxies Gravitational Clustering in Cosmology, Cambridge University Press, Cambridge (2000).
[15] هادی سبحانی، حسن حسن‌آبادی، سیستم بس‌ذره‌ای کوآنتومی با جرم مؤثر متغیر در حضور برهم‌کنش نوسانگر هماهنگ نسبی و میدان الکتریکی وابسته به زمان، مجلۀ پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای، دورة7، شمارة15، (1396)، 1.
 
[15] H. Sobhani,H. Hassanabadi,Quantum Many-Body System with Variable Effective Mass in Presence of Time-Dependent Relative Harmonic Interactions and Electric Filed, Journal of Research on Many-body Systems 7 15 (1396)1.