بررسی محبوس‌شدگی کوارک‌ها به روش ایوالد روی شبکه مش‌بندی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

در این پژوهش ما به مطالعه پدیده محبوس‌شدگی کوارک‌ها با استفاده از دایون‌ها به عنوان ساختارهای خلا نظریه QCD پرداختیم و تعمیم روش ایوالد روی شبکه مش‌بندی‌شده را روی آنسامبلی از دایون‌های بدون برهم‌کنش و با برهم‌کنش اعمال کردیم. به این ترتیب توانستیم تابعیت خطی انرژی آزاد جفت کوارک و پادکوارک را نسبت به فاصله آن‌ها از یک‌دیگر در هر دو شبیه‌سازی بدون برهم‌کنش و با برهم‌کنش در دمای نزدیک به دمای وامحبوس‌شدگی نشان دهیم و همچنین نشان دادیم که با اضافه کردن برهم‌کنش‌های بین دایونی به یک سیستم، کشش ریسمان و یا به عبارت دیگر شدت میدان‌های گلوئونی افزایش می‌یابد و دمای سیستم کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Quark Confinement by the Particle Mesh Ewald’s Method

نویسنده [English]

  • Motahareh Kiamari 2
2 Department of Physics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, we study quark confinement by dyons as the vacuum structures of QCD theory and apply the particle mesh Ewald’s (PME) method – the generalization of Ewald’s method - on non interacting and interacting ensembles of dyons. As the result, we represent the linear functionality of the free energy of the quark-antiquark pair versus their separation in both non interacting and interacting simulations near the deconfinement temperature. We also show that adding the interaction of dyons to the system increases the string tension and decreases the temperature of the system. In other words, dyonic interaction increases the gluonic field strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quark confinement
  • calorons
  • dyons
  • Ewald’s method
  • particle mesh Ewald’s method
 
[1] D. Diakonov, Topology and confinement, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements B 195 (2009) 5-45.
[2] D. Diakonov, V. Petrov, Confining ensemble of dyons, Physical Review D 76 (2007) 056001.
[3] D. Diakonov, N. Gromov, V. Petrov, S. Slizovskiy, Quantum weights of dyons and of instantons with nontrivial holonomy, Physical Review D 70 (2004) 036003.
[4] F. Bruckmann, S. Dinter, E.-M. Ilgenfritz, M. Muller-Preussker, and M. Wagner, Cautionary remarks on the moduli space metric for multi-dyon simulations, Physical Review D 79 (2009) 116007.
[5] P. Ewald, Die Berechnung optischer und elektrostatischer Gitterpotentiale, Annals of Physics 369 (1921) 253-287.
[6] F. Bruckmann, S. Dinter, E.-M. Ilgenfritz, B. Maier, M. Muller-Preussker, and M. Wagner, Confining dyon gas with finite-volume effects under control, Physical Review D85 (2012) 034502.
[7] U. Essmann, L. Perera, M.L. Berkowitz, T, Darden, H. Lee, G.Pedersen, A smooth particle mesh Ewald method, The Journal of Chemical Physics. 103 (1995) 8577-8593.
[8] M. Kiamari, S. Deldar, Interacting dyon ensemble and confinement by particle mesh Ewald method, Physical Review D95 (2017) 076006.