مطالعه طیف جرم ناوردای \Sigma\pi ناشی از برهم‌کنش کائون در-پرواز کائون بر روی هسته هدف دوترون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، 115 ایران

چکیده

در این مقاله، با استفاده از رهیافت کانال‌های جفت‌شده، طیف جرم ناوردای ناشی از برهم‌کنش کائون در-پرواز با هسته دوترون، مورد بررسی قرار گرفته است. در محاسبه سطح مقطع واکنش، دو فرآیند تک- و دو-برهم‌کنشی در نظر گرفته شده است. در تکانه‌های کوچک کائون فرودی ، فرآیند تک-برهم‌کنشی غالب است در حالی که در تکانه‌های بزرگ ، سهم فرآیند دو برهم‌کنشی قابل چشم‌پوشی نیست و باید در دامنه برهم‌کنش منظور شود. با استفاده از آنالیز و در نظر گرفتن جمعیت ها، طیف‌های نظری را بر داده‌های تجربی براون در زیر آستانه برازش داده‌ایم که جرم و پهنای را به‌ترتیب و به‌دست آورده‌ایم. نتیجه حاضر هرچند با نتایج حاصل از مدل‌های کایرال در توافق نسبتا خوبی است، اما با مقدار فعلی آن‌ در جدول داده‌های ذرات سازگار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of\Sigma\pi invariant mass spectrum of in-flight kaon interaction on the deuteron target

نویسندگان [English]

  • Jafar Esmaili
  • Hamed Abdellahi
Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Shahrekord University, Shahrekord 115
چکیده [English]

In this article, using the coupled-channel procedure, invariant mass spectra of in-flight kaon interaction on the deuteron target is investigated. In the calculation of interaction cross section, two processes as one- and two-interaction process are considered. The one-interaction process dominate at low values momenta of the incident kaon whereas the two-interaction contribution is not negligible at high values and both processes should be considered in the total cross section amplitude. By using analysis and considering of population, the sub-threshold theoretical invariant mass spectra are fitted to Braun’s data that the mass and width of are respectively extracted and . Although the present result, is fairly good agreement with the results of the chiral models, but does not consistent with the current value of the Particle Data Group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lambda(1405)
  • K^--d interaction
  • and kaonic nuclei
[1] Y. Akaishi, T. Yamazaki, Nuclear  bound states in light nuclei, Physical Review C 65 (2002) 044005.
[2] T. Yamazaki, Y. Akaishi,  production of nuclear  bound states in proton-rich systems via  doorways, Physics Letters B 535 (2002) 70.
[3] T. Yamazaki, A. Dote, Y. Akaishi, Invariant mass spectroscopy for condensed single- and double- nuclear clusters to be formed as residues in relativistic heavy-ion collisions, Physics Letters B 587 (2004) 167.
[4] J. Esmaili, Y. Akaishi, T. Yamazaki, Experimental confirmation of the  ansatz from resonant formation of a  quasi-bound state in  absorption by  and , Physics Letters B 686 (2010)  23.
[5] J. Esmaili, Y. Akaishi, T. Yamazaki, Resonant formation of  by stopped-  absorption in d, Physical Review C  83  (2011)  055207.
[6]  S. Marri, S.Z. Kalantari, Coupled-channels Faddeev AGS calculation of  and quasi-bound states, European Physical Journal A 52  (2016) 282.
[7]  S. Marri, S.Z. Kalantari, J. Esmaili, Deeply quasi-bound state in single- and double-  nuclear clusters, European Physical Journal A 52   (2016) 361.
[8] S. Marri, J. Esmaili, Three- and four-body kaonic nuclear states: Binding energies and widths, European Physical Journal A 55   (2019) 43.
[9] S. Marri, S.Z. Kalantari, J. Esmaili; Structure, formation and decay of  system by Faddeev-AGS calculation, Chinese Physics C 43  (2019) 064101.
[10]  A. Naderi, J. Esmaili, M. Mohseni, Signature of Λ(1405) resonance in  reaction, International Journal of Modern Physics E 28 (2019) 1950003.
[11] O. Hashimoto, H. Tamura; Spectroscopy of  hypernuclei, Progress in Particle and Nuclear Physics 57 (2006) 564.
[12] M. Agnello, et al., First results on  production at DAΦNE, Physics Letters B 622 (2005)  35.
[13] T. Yamazaki, et al., Indication of a Deeply Bound and Compact  State Formed in the Reaction at 2.85 GeV, Physical Review Letters 104 (2010) 132502
[14] C.J. Batty, E. Friedman, A. Gal, Strong interaction physics from hadronic atoms, Physics Reports 287 (1997)  385.
[15] T. Hyodo, W. Weise, Effective  interaction based on chiral  dynamics, Physical Review C 77(2008) 035204.
[16] M.H. Alston, et al., study of resonances of the  system, Physical Review Letters 6  (1961)  698.
[17]  K. A. Olive, et al., Particle Data Group, Chinese Physics C 38 (2014) 090001.
[18] T. Sekihara, T. Hyodo, D. Jido, Electromagnetic mean squared radii of  in chiral dynamics, Physics Letters B 669 (2008)  133.
[19] D. Jido et al., Chiral dynamics of the two  states, Nuclear Physics A 725  (2003)  181.
[20] E. Oset, A. Ramos, C. Bennhold, Low lying  excited baryons and chiral symmetry, Physics Letters B 527 (2002)  99.
[21] T. Hyodo, S.I. Nam, D. Jido, A. Hosaka, Flavor  breaking effects in the chiral unitary model for meson-baryon scatterings, Physical Review C 68 (2003) 018201.
[22] B. Borasoy, A. Nissler, W. Weise, Chiral dynamics of kaon-nucleon interactions, revisited, European Physical Journal A 25 (2005)  79.
[23] B. Borasoy, U.G. Meissner, R. Nissler,  scattering length from scattering experiments, Physical Review C 74 (2006) 055201.
[24] A. Dote, W. Weise, Study of Light Kaonic Nuclei with a Chiral -Based  Interaction, Progress of Theoretical Physics Supplements 168  (2007)  593.
[25] A. Dote, T. Hyodo, W. Weise, Variational calculation of the  system based on chiral  dynamics, Physical Review C79 (2009) 014003.
[26] R.H. Dalitz, A. Deloff, The shap and parameters of  resonance, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 17  (1991)  289.
[27] R.J. Hemingway, Production of  in  reactions at GeV/c, Nuclear Physics B 253 (1985)  742.
[28] H.J. Braun, et al., New information about the kaon-nucleon-hyperon, Nuclear Physics B 129 (1977)  1.
[29] S. Ajimura, et al., Spectroscopic study of hyperon resonances below  threshold via the  reaction on Deuteron, Proposal for J-PARC 50 GeV Proton Synchrotron E31.
[30] H. Feshbach, Unified theory of nuclear reactions, Annals of Physics 5 (1958) 357.
[31] H. Feshbach, Unified theory of nuclear reactions II, Annals of Physics 19 (1962) 287.
[32] Y. Yamaguchi, Y. Yamaguchi, Two-Nucleon Problem When the Potential Is Nonlocal but Separable. I, Physical Review 95 (1954)  1628.
[33] Y. Yamaguchi, Y. Yamaguchi, Two-Nucleon Problem When the Potential Is Nonlocal but Separable. II, Physical Review 95 (1954)  1635.
[34] Y. Akaishi, Khin Swe Myint, T. Yamazaki; Proceedings of the Japan Academy, Series B 84  (2008)  264.
[35] D. Jido et al., Kaonic production of  off deuteron target in chiral dynamics, European Physical Journal A 42 (2009)  257.
[36] R.B. Wiringa, et al., Accurate nucleon-nucleon potential with charge-independence breaking, Physical Review C 51(1995) 38.
دوره 9، شماره 2
شهریور 1398
صفحه 1-13
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1398