محاسبه‌ی توان سرعت دیواره‌ی حوزه‌ی مغناطیسی در تراوش انفجاری با مدل رشد پل زنی ناگهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

یکی از مفاهیم نانو مقیاس، حرکت دیواره حوزه مغناطیسی می‌باشد و در حوزه های مختلفی از جمله ذخیره اطلاعات در حافظه ها از آن استفاده می‌شود. حوزه های مغناطیسی در اثر عوامل خارجی از جمله جریان یا میدان های مغناطیسی خارجی شروع به حرکت می‌کنند و در شروع حرکت، سرعت حرکت دیواره حوزه مغناطیسی به صورت توانی با عوامل خارجی رفتار می‌کند که آن را توان جهش نیز می نامند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری تراوش انفجاری و مدل جدید پل زنی ناگهانی، حرکت دیواره‌ی مغناطیسی شبیه سازی شود و با استفاده از روش مونت کارلو توان سرعت در هنگام تراوش یعنی نقطه بحرانی به دست آید. مقادیر این توان با توجه به آزمایشات تجربی و نیز شبیه سازی‌ های مختلف اعداد مختلفی گزارش شده است که در این مدل مقدار 2.2 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Velocity Exponent of Magnetic Domain in Explosive Percolation By Sudden Bridging Growth Model

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbasi
  • Alireza Rastkar Ebrahimzadeh
Physic Dep., Azarbayjan Shahid Madani Uni., Tabriz
چکیده [English]

One of the concepts of nanoscale is the movement of the magnetic domain wall and is used in various areas, for example storage of data in memory. Magnetic fields begin to move due to external factors, such as external magnetic fields or current, and at the start of motion, the motion of the magnetic domain wall acts as a power function to external factors, that called the creep exponent. In this paper, we have tried to simulate domain wall movement with the use of the explosive percolation or sudden bridging as new model in percolation, and the ability to creep exponent the movement of the magnetic wall during the simulation is obtained. The magnitudes of this exponent are reported according to empirical experiments and various simulations of different numbers, which we obtained in this model 2.2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic Domain Wall
  • Velocity Exponent
  • Explosive Percolation
  • Sudden Bridging Growth
 
[1] R.A. Matzner, Dictionary of Geophysics, Astrophysics and Astronomy, CRC Press, (2001).
[2] R. Varga, A. Zhukov, J.M. Blanco, M. Ipatov, V. Zhukova, J. Gonzalez, P.Vojtaník. Fast magnetic domain wall in magnetic microwires, Physical Review B 74 (2006) 212405-212409.
[3] M. Tibu, M. Lostun, T-A. Óvári, H. Chiriac.  Simultaneous magneto-optical Kerr effect and Sixtus-Tonks method for analyzing the shape of propagating domain walls in ultrathin magnetic ires, Review of Scientific Instruments 83 (2012) 064708-064708.
[4] D. Stauffer, A. Aharony, In Introduction to Percolation Theory ,Taylor & Francis, London, (1994).
[5] M. Sahimi, In Applications of Percolation Theory ,Taylor & Francis, London, (1994).
[6] A.A. Saberi, Recent advances in percolation theory and its applications. Physics Reports 578 (2015) 1-32.
[7] R.M.D’Souza, J. Nagler, Anomalous critical and supercritical phenomena in explosive percolation, Nature Physics 11 (2015) 531-538.
[8] L. Berger, Exchange interaction between ferromagnetic domain wall and electric current in very thin metallic films, Journal of Applied Physics55 (1984) 1954-1963.
[9] M. Yamanouchi, J. Ieda, F. Matsukura, S.E. Barnes, S. Maekawa, H. Ohno , Universality Classes for Domain Wall Motion in the Ferromagnetic Semiconductor (Ga,Mn)As, Science317 (2007) 1726-1729.
[10] Jae-Chul Lee, Kab-Jin Kim, Jisu Ryu, Kyoung-Woong Moon, Sang-Jun Yun, Gi-Hong Gim, Kang-Soo Lee, Kyung-Ho Shin, Hyun-Woo Lee, and Sug-Bong Choe, Universality Classes of Magnetic Domain Wall Motion, Physical Review Letters107 (2011) 067201-067206.
[11] A.A. Saberi, S.H. Ebrahimnazhad Rahbari,H. Dashti-Naserabadi,A. Abbasi,Y.S. Cho,J. Nagler. Universality in boundary domain growth by sudden bridging. Scientific Reports 6 (2016) 21110.
[12] M. Schröder, S.H. Ebrahimnazhad Rahbari, J. Nagler, Crackling noise in fractional percolation. Nature Communications 4 (2013) 2222.
دوره 9، شماره 2
شهریور 1398
صفحه 135-140
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1398