اثر نوفه بر فیدلیتی دوربری کوانتومی بواسطه کانال همدوس درهم‌تنیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

دوربری کوانتومی، انتقال و بازسازی حالت یک سیستم کوانتومی در فاصله‌های دلخواه می‌باشد. از آنجاییکه امکان انتقال اطلاعات کوانتومی یکی از پدیده‌هایی است که منجر به ظهور زمینه‌های علمی جدید نظیر ارتباطات کوانتومی و محاسبات کوانتومی شده است، لذا در این مقاله دوربری کوانتومی یک کیوبیت توسط یک کانال درهم‌تنیده بررسی خواهد شد. برای این منظور از حالت همدوس‌ درهم‌تنیده دو مده که به واسطه‌ی شکافنده باریکه و محیط کر تولید شده، استفاده خواهیم نمود. نشان داده خواهد شد میزان درهم‌تنیدگی و همینطور فیدلیتی دوربری کوانتومی وابسته به شدت دامنه حالت همدوس می‌باشد بطوریکه هرگاه شدت دامنه حالت همدوس به شدت افزایش یابد (p→0)، درهم‌تنیدگی و فیدلیتی میانگین بیشینه خواهد شد، F_max=1. از طرفی با توجه به اینکه سیستم‌های فیزیکی واقعی همواره تحت تاثیر محیط اطراف خود قرار می گیرند، لذا بررسی اثرات محیط به عنوان یک منبع اتلاف کوانتومی بر میزان درهم‌تنیدگی و همچنین فیدلیتی بسیار مهم خواهد بود. در این مقاله اثرات میرایی دامنه بر میانگین فیدلیتی دوربری کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دامنه میرایی، فیدلیتی کاهش می‌یابد. به علاوه شدت افت فیدلیتی، بواسطه کانال‌های با بیشترین درهم‌تنیدگی نسبت به کانال‌های با درهم‌تنیدگی غیر بیشینه بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Noise Effect on Fidelity of Quantum Teleportation Through Entangled Coherent Channel

نویسنده [English]

  • Sevda Mirzaei
Department of Physics, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Quantum teleportation is the transmission and reconstruction of the state of a quantum system over arbitrary distances. Since the possibility of transferring quantum information is one of the foundations of the emerging new fields of science such as quantum communication and quantum computation, in this article quantum teleportation of a qubit via the entangled channel will be investigated. To this aim, we will use two-mode entangled coherent channels generated by beam splitter and Kerr medium. It will be shown that the amount of entanglement and fidelity of quantum teleportation depend on the intensity of coherent state so when the intensity of coherent state increases sharply (p→0), the entanglement and the average fidelity become maximum, F_max=1.
On the other hand, considering the fact that real physical systems are always affected by their surroundings, investigation of the effects of environment, as a source of quantum dissipation on entanglement and fidelity will be very important. In this article, the effects of amplitude damping on average fidelity of quantum teleportation will be analyzed. The results show that the average fidelity is decreased by increasing amplitude damping. Moreover, the loss of fidelity of maximally entangled channels is more than that of non-maximally entangled channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entanglement
  • Quantum teleportation
  • Fidelity
  • Amplitude damping
  • Beam splitter
  • Kerr medium
  • Coherent state
 
[1] A. Einstein, B. Podolski, N. Rosen, Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review 47 (1935) 777-780.
 
[2] W.K. Wootters,Entanglement Formation of an Arbitrary State of Two Qubits, Physical Review Letter 80 (1998) 22-45.
 
[3] W.K. Wootters, Entanglement of formation and concurrence, Quantum Information and Computation 1 (2001) 27-44.
 
[4] B.C. Sanders, Entangled coherent states, Physical Review A45 (1992) 6811.
 
[5] X. Wang, B.C. Sanders Multipartite entangled coherent states, Physical Review A 65 (2001) 012303.
 
[6] X. Wang, Bipartite entangled non-orthogonal states, Journal of Physics A: Mathematical and General 35 (2002) 165-173.
 
[7] S.J. van Enk, O. Hirota; Entangled coherent states: Teleportation and decoherence, Physical Review A64 (2001) 022313.
 
[8] G. Najarbashi, S. Mirzaei, Entanglement of Multi-qudit States Constructed by Linearly Independent Coherent States: Balanced Case, International Journal of Theoretical Physics 55 (2016) 1336–1353.
 
[9] E. Schrödinger, Der stetige Übergang von der Mikro- zur Makromechanik, Natur wissen schaften14 (1926) 664–666.
 
[10] C.H. Bennett, S.J. Wiesner, Communication via one- and two-particle operators on Einstein-Podolsky-Rosen states, Physical Review Letter 69 (1992) 281.
 
[11] C.H. Bennett, Quantum information and computation, Physics Today 48 (1995)24–30.
 
[12] C.H. Bennett, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Peres, W.K. Wootters, Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels, Physical Review Letter 70 (1993) 1895–1899.
 
[13] G. Najarbashi, S. Mirzaei, Noise Effects on Entangled Coherent State Generated via Atom-Field Interaction and Beam Splitter, International Journal of Theoretical Physics 55 (2016) 2311–2323.
 
[14] S. Oh, S. Lee, H. Lee, Fidelity of quantum teleportation through noisy channels, Physical Review A 61 (2002) 022316.
 
[15] X. Hu, Y. Gu, Q. Gong, G. Guo, Noise effect on fidelity of two-qubit teleportation,Physical Review A 81 (2010) 054302.  

 

[16] X. Hao, R. Zhang, S.Q. Zhu, Average fidelity of teleportation in quantum noise channel, Communications in Theoretical Physics 45 (2006) 802-86.