شبیه‌سازی ذره‌ای تأثیر میدان مغناطیسی قوی بر باردارشدن ذرات غبار در شرایط پلاسمای همجوشی دیواره‌های توکامک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

بخش اتمی مولکولی (گروه پلاسما)، دانشکده فیزیک، پردیس علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

با استفاده از روش ذره در سلول رفتار پلاسمای غبارآلود در شرایط پلاسمای همجوشی دیواره‌های توکامک و تأثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند باردارشدن ذرات غبار توسط ذرات پلاسما شبیه‌سازی و موردبررسی قراردادیم. واکنش برخوردی الکترون‌ها با ذرات پلاسما و غبار شامل یونیزاسیون، برانگیختگی و برخورد کشسان فرض کردیم. تأثیر تفاوت در چگالی اولیه پلاسما و میدان مغناطیسی متفاوت شبیه‌سازی و نتایج آن‌ها باهم مورد مقایسه قرار گرفت. در فرآیند باردارشدن ذرات غبار زمان رسیدن به حالت اشباع و میزان بار اشباع متفاوت به دست آمد. همچنین مشاهده شد که افزایش میدان مغناطیسی لزوماً به معنای افزایش بار الکتریکی ذرات غبار و یا کاهش زمان رسیدن به حالت اشباع نیست. یافتن حد این میدان که مطمئناً به خصوصیات فیزیکی پلاسما بستگی دارد می‌تواند در برخی از مسائل مثلاً در شرایط پلاسمای همجوشی و آزمایشگاه مفید و راه گشا باشد. برخی از محدودیت‌های مدل‌های نظری فعلی در برهمکنش غبار و پلاسما و شکاف در رویکردهای تجربی و نظری کنونی در مطالعه غبار در دستگاه‌های همجوشی توضیح داده‌شده است. همچنین نتایج این شبیه‌سازی می‌تواند در مدل‌های شبیه‌سازی آینده که در رابطه با ترابرد ذرات غبار و تأثیر آن بر کل پلاسما تمرکز دارد مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Particle Simulation of the Effect of Strong Magnetic Field on Dust Particle Charging Process Under Tokomak's wall Plasma Conditions

نویسندگان [English]

  • Hadi Davari
  • Bijan Farokhi
Atomic and Molecular Division, Physics Department, Faculty of science, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Using the particle-in-cell method, the behavior of the dusty plasma under Tokomak's wall plasma conditions and the effect of the magnetic field on the process of dusty plasma particles was simulated and examined. The electric field is self-consistently solved from the Poisson equation. Electron-neutral elastic scattering, excitation and ionization processes are modeled by Monte-Carlo collision method. The effect of the difference in the initial density of the plasma and the different magnetic field was simulated and their results were compared together. The time to reach the saturation state and the amount of saturated charge was obtained in the process of charging dust particles. It was observed that increasing the magnetic field does not necessarily mean an increase in the charge of dust particles or a decrease in the time to reach the saturation state. Finding the limit of this field, which certainly depends on the physical properties of the plasma, can be useful in some issues, for example, in plasma fusion conditions and labs. Some of the limitations of current theoretical models in the interaction of dusts and plasma and the gap in the current empirical and theoretical approaches are described in the study of dust in fusion devices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dusty plasma
  • Particle in cell method
  • External magnetic field
  • Fusion
  • Tokomak's wall
[1] E. Thomas, R.L. Merlino, M. Rosenberg, Design Criteria for the Magnetized Dusty Plasma eXperiment, IEEE Transactions on Plasma Science 41 (2013) 811-815.
[2] V.N. Tsytovich, N. Sato, G.E. Morfill, Note on the charging and spinning of dust particles in complex plasmas in a strong magnetic field, New Journal of Physics 5 (2003) 43-43.
[3] D. Kalita, B. Kakati, B.K. Saikia, M. Bandyopadhyay, S.S. Kausik, Effect of magnetic field on dust charging and corresponding probe measurement, Physics of Plasmas 22 (2015) 113704.
[4] M. Salimullah, I. Sandberg, P.K. Shukla, Dust charge fluctuations in a magnetized dusty plasma, Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys 68 (2003) 027403.
[5] E. Thomas, R.L. Merlino, M. Rosenberg, Magnetized dusty plasmas: the next frontier for complex plasma research, Plasma Physics and Controlled Fusion 54 (2012) 124034.
[6] S.I. Krasheninnikov, R.D. Smirnov, D.L. Rudakov, Dust in magnetic fusion devices, Plasma Physics and Controlled Fusion 53 (2011) 083001.
[7] S.I. Krasheninnikov, A.Y. Pigarov, R.D. Smirnov, M. Rosenberg, Y. Tanaka, D.J. Benson, et al., Recent progress in understanding the behavior of dust in fusion devices, Plasma Physics and Controlled Fusion 50 (2008) 124054.
[8] J. Winter, Dust in fusion devices—a multi-faceted problem connecting high- and low-temperature plasma physics, Plasma Physics and Controlled Fusion 46 (2004) B583-B592.
[9] J.P. Sharpe, D.A. Petti, H.W. Bartels, A review of dust in fusion devices: Implications for safety and operational performance, Fusion Engineering and Design 63-64 (2002) 153-163.
[10] G. Federici, C.H. Skinner, J.N. Brooks, J.P. Coad, C. Grisolia, A.A. Haasz, et al., Plasma-material interactions in current tokamaks and their implications for next step fusion reactors, Nuclear Fusion 41 (2001) 1967-2137.
[11] J. Winter, Dust in fusion devices - experimental evidence, possible sources and consequences, Plasma Physics and Controlled Fusion 40 (1998) 1201-1210.
[12] J.P. Girard, W. Gulden, B. Kolbasov, A.J. Louzeiro-Malaquias, D. Petti, L. Rodriguez-Rodrigo, Summary of the 8th IAEA Technical Meeting on Fusion Power Plant Safety, Nuclear Fusion 48 (2008) 015008.
[13] J.P. Girard, P. Garin, N. Taylor, J. Uzan-Elbez, L. Rodríguez-Rodrigo, W. Gulden, ITER, safety and licensing, Fusion Engineering and Design 82 (2007) 506-510.
[14] Y. Shimomura, ITER and plasma surface interaction issues in a fusion reactor, Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 467-475.
[15] J. Roth, E. Tsitrone, A. Loarte, T. Loarer, G. Counsell, R. Neu, et al., Recent analysis of key plasma wall interactions issues for ITER, Journal of Nuclear Materials 390-391 (2009) 1-9.
[16] M. Rubel, M. Cecconello, J.A. Malmberg, G. Sergienko, W. Biel, J.R. Drake, et al., Dust particles in controlled fusion devices: morphology, observations in the plasma and influence on the plasma performance, Nuclear Fusion 41 (2001) 1087-1099.
[17] S. Hong, W. Kim, Y. Oh, On the Spherical Dusts in Fusion Devices. KSTAR Team (2010).
[18] A. Murari, T. Edlington, A. Alfier, A. Alonso, Y. Andrew, G. Arnoux, et al., Innovative diagnostics for ITER physics addressed in JET, Plasma Physics and Controlled Fusion 50 (2008) 124043.
[19] K. Saito, T. Mutoh, R. Kumazawa, T. Seki, Y. Nakamura, N. Ashikawa, et al., ICRF long-pulse discharge and interaction with a chamber wall and antennas in LHD, Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 1323-1328.
[20] B. Pégourié, C. Brosset, E. Tsitrone, A. Beauté, S. Brémond, J. Bucalossi, et al., Overview of the deuterium inventory campaign in Tore Supra: Operational conditions and particle balance, Journal of Nuclear Materials 390 (2009) 550-555.
[21] A. Ekedahl, J. Bucalossi, Y. Corre, E. Delchambre, G. Dunand, O. Meyer, et al., Analysis of radiative disruptions in RF-heated Tore Supra plasmas using infrared imaging, Journal of Nuclear Materials 390-391 (2009) 806-809.
[22] M. Tang, J.S. Hu, J.G. Li, Y.F. Li, G. Morfill, N. Ashikawa, Recent researches on dust in EAST and HT-7 tokamaks, Journal of Nuclear Materials 415 (2011) S1094-S1097.
[23] K. Sasaki, K. Hanada, N. Nishino, M. Tokitani, N. Yoshida, K.N. Sato, et al., The observation of dust behavior in TRIAM-1M, Journal of Nuclear Materials 363-365 (2007) 238-241.
[24] G. Filipič. Principles of Particle in cell simulations. in University of Ljubljana. Faculty for mathematics and physics. [Online] http://mafija.fmf.uni-lj.si/seminar/files/2007_2008/Seminar2.pdf. 2008.
[25] O. Buneman, Dissipation of Currents in Ionized Media, Physical Review 115 (1959) 503-517.
[26] C.K. Birdsall, W.B. Bridges, Space‐Charge Instabilities in Electron Diodes and Plasma Converters, Journal of Applied Physics 32 (1961) 2611-2618.
[27] P. Burger, Theory of Large‐Amplitude Oscillations in the One‐Dimensional Low‐Pressure Cesium Thermionic Converter, Journal of Applied Physics 36 (1965) 1938-1943.
[28] R. Hockney, J. Eastwood, Computer Simulation Using Particles, CRC Press, Boca Raton, (1988).
[29] C.K. Birdsall, D. Fuss, Clouds-in-Clouds, Clouds-in-Cells Physics for Many-Body Plasma Simulation, Journal of Computational Physics 135 (1997) 141-148.
[30] J.E. Allen, Probe theory - the orbital motion approach, Physica Scripta 45 (1992) 497-503.
[31] J.E. Allen, R.L.F. Boyd, P. Reynolds, The Collection of Positive Ions by a Probe Immersed in a Plasma, Proceedings of the Physical Society. Section B 70 (1957) 297-304.
[32] E.C. Whipple, Potentials of surfaces in space, Reports on Progress in Physics 44 (1981) 1197-1250.
[33] J. Goree, Charging of particles in a plasma, Plasma Sources Science and Technology 3 (1994) 400-406.
[34] Z. Liu, D. Wang, G. Miloshevsky, Simulation of dust grain charging under tokamak plasma conditions, Nuclear Materials and Energy 12 (2017) 530-535.
[35] Y.I. Chutov, W.J. Goedheer, Dusty radio frequency discharges in argon, IEEE transactions on plasma science 31 (2003) 606-613.
[36] C.K. Birdsall, A.B. Langdon, Plasma physics via computer simulation. Series in Plasma Physics, CRC press (2004).
[37] J.P. Verboncoeur, A.B. Langdon, N.T. Gladd, An object-oriented electromagnetic PIC code, Computer Physics Communications 87 (1995) 199-211.