تحلیل توصیفی داده های رصدی ماهواره های Planck و WMAP

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه نیشابور- نیشابور - ایران

چکیده

در این پژوهش با توجه به داده های رصدی بدست آمده از طریق دو ماهواره مطالعاتی Planck و WMAP علاوه بر بررسی و توصیف داده های دریافتی، بیشترین تنظیم و همبستگی بین مقدار محاسبه شده و رصدی این داده ها را نشان خواهیم داد . لازم به ذکر است این ماهواره ها به صورت دوره ای داده های بدست آمده از کیهان را ارائه می نمایند که نسبت به داده های قبلی تغییراتی در آنها ایجاد شده ، بنابراین لازم است که مقایسه و تطبیقی بین آنها انجام پذیرد و با تعیین میزان همبستگی بین آنها(در نجوم، تابع همبستگی توزیع کهکشان‌ها در کیهان را توصیف می‌کند. بر اساس مشاهدات، توزیع کهکشان‌ها در آسمان، یکنواخت نیست و آن‌ها در ساختارهایی مانند خوشه‌ها، ابرخوشه‌ها، رشته‌ها، تهی‌جاها و … وجود دارند. عدم یکنواختی این توزیع، به کمک تابع همبستگی دو-نقطه‌ای توصیف می‌شود) ، بهترین مقدار هر پارامتر برای استفاده در مدل های کیهانی تعیین شود. شایان ذکر است این پژوهش می تواند برای هر متخصصی که موضوعات نجوم ، اختر فیزیک و کیهانشناسی را بررسی می کند همچون یک کتاب راهنما جهت بررسی مدل های کیهانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Descriptive analysis on WMAP and Planck observation data

نویسنده [English]

  • S. Davood Sadatian
Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Neyshabur , Neyshabur, Iran
چکیده [English]

In this study, according to the observation data obtained through two planck and WMAP satellites, in addition to studying and describing them, we obtain the highest adjustment and correlation between the calculated value and the observation of these data. However, these satellites periodic presentation of data from the universe, which has been modified in relation to previous data, therefore requires comparative and comparative analysis between them, and by determining the coefficient of correlation between them, we can find the best value of each parameter for using in cosmic models.
However, By reviewing this article, the following results are obtained:
1. The Hubble parameter is presented as the most important factor in determining other basic parameters of cosmology and its values in various articles. According to recent data, the value of this parameter has been obtained over the past 25 years in the range of , but the amount now considered as the most probable data for the current Hubble parameter , The latest announcement by Planck Satellite in 2015, .
2. Different density parameters such as ordinary and dark matter, baryonium, neutrino and dark energy were introduced as another fundamental parameter of cosmology and their methods of determination were investigated. Considering the very different data, the density of ordinary matter And the dark is in the range 0.1 <Ω_m <0.5. Also, the appropriate interval for the baryon density parameter is 0.01 <Ω_b h ^ 2 <0.025. The last values given for the baronic density and cold dark matter and the whole world in 2015 were given by Planck satellite as  and . All quantities given by various papers for the total density of the universe support a value of Ω_0 ~ 1, and this represents the flat cosmology model for our current universe. With respect to this value of Ω_0, the current density of the universe is .
3. The age of the universe was studied as one of the other fundamental parameters of the universe. By summarizing different data, an interval can be drawn
for the current age of the world, but according to the latest Planck satellite data, the most likely value for the current age of the world is 13.82 Billions of years.
Finally, a comparative analysis was carried out between some of the other important cosmological parameters according to Planck and WMAP data that are used to solve some cosmic problems and astrophysics. This research can be used for any expert who considers astronomy and astrophysics issues as a guidebook for examining cosmic models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Observation data
  • Cosmological parameters
  • Cosmic fluctuations
[1] P.A.R. Ade, N. Aghanim, M. Arnaud, et al,  Planck Collaboration Planck 2015 results, Astronomy & Astrophysics 594 A13 (2016) 1-63. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525830
[2] K.N. Abazajian, K. Arnold, J. Austermann, et al., Inflation Physics from the Cosmic Microwave Background and Large Scale Structure, Astroparticle Physics 63 (2015) 55-65. https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2014.05.013
[3] C.L. Bennett, D. Larson, J.L. Weiland, et al, Nine-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results. Astrophysical journal supplement series 208 (20) (2013) 1-54. https://doi.org/10.1088/0067-0049/208/2/20

[4] A. Faale Parsa, B. Khaleseh, Big Bang, Astan ghodseh Razavi Publisher, Mashhad, Iran (2006). https://www.adinehbook.com/gp/product/9640201081. ISBN: 978-964-02-0108-4
 [5] P. A. R. Ade et al., Measurement of the Cosmic Microwave Background Polarizatio Lensing Power Spectrum with the POLARBEAR experiment, Physics Review Letters 113 (2014) 021301. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.021301
[6] E. Komatsu, K.M. Smith, J. Dunkley, et al, Seven-year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)  Observations: Ar  There Cosmic Microwave Background Anomalies?, Astrophysical journal supplement series 192 (17) (2011) 1-47. https://doi.org/10.1088/0067-0049/192/2/18
[7] J.R. Bond, C. Contaldi, D. Pogosyan, Cosmic microwave background snapshots: pre-WMAP and post-WMAP, Royal Society of London Philosophical Transactions Series A 361 2435 (2003) 455-461. https://doi.org/10.1098/rsta.2003.1295
 
[8] Y. Akrami, et al. Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck, Accepted in Astronomy & Astrophysics (2019) .https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833880