بررسی اثرات تخریبی یون های آرگون و هیدروژن تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی بر روی گرافیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 3697-19395، تهران، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ص.پ. 96818-34148 ، قزوین، ایران

چکیده

اثرات تخریبی تابش یون‌های پر انرژی هیدروژن و آرگون تولید شده در دستگاه پلاسمای کانونی نوع مدر MTPF-2 بر روی خواص سطحی و ساختاری گرافیت بررسی شد. نمونه های خام و تابش دهی شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تجزیه و تحلیل شد. در نمونه های تابش دهی شده با یون های هیدروژن، کندو پاش های نقطه ای، خلل و فرج در سطح نمونه ها به همراه ذوب شدگی نقطه ای دیده شد. پدیده غالب در سطح نمونه تابش دهی شده با یون آرگون کندو پاش فیزیکی ذرات از سطح گرافیت است. از تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس برای بررسی تغییرات ایجاد شده در اثر تابش پروتون‌ها و یون‌های آرگون پر انرژی بر روی ساختار گرافیت استفاده شد. در طیف پراش اشعه ایکس نمونه های تابش دهی شده، جابه جایی در مکان قله‌ها و تغییر شدت قله‌ها نسبت به طیف پراش اشعه ایکس نمونه مرجع مشاهده شد. به طوری که مکان قله‌ها نمونه گرافیت تابش دهی شده با هیدروژن و نمونه تابش دهی شده با آرگون به سمت زوایای کوچکتر جابه جا شده است. میزان جابجایی مکان قله‌ها در نمونه تابش دهی شده با پروتون ها نسبت به جابجایی حاصله بوسیله یون های آرگون بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Destructive Effects of Hydrogen and Argon Ions produced in The Plasma Focus Device on Graphite

نویسندگان [English]

  • Alieh Chamani 1
  • Seyed Mohammad Mahdi Abtahi 2
1 Department of Physics, Payame Noor University (PNU), P.O. Box: 19395-3697, Tehran, Iran
2 Physics Department, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The destructive effects of high-energy hydrogen and argon ions irradiated in the MTPF-2 Mather type plasma focus device on the surface and structural properties of graphite were investigated. Raw and irradiated samples were analyzed using a Scanning Electron Microscope. While microscopic images of samples irradiated with hydrogen ions point sputtering, pores are seen on the samples' surface along with spot melts, the predominant phenomenon on the surface of samples irradiated with argon ions is sputtering of particles from the graphite surface. X-ray diffraction analysis was used to investigate the changes caused by the irradiation of high-energy protons and argon ions on the graphite structure. In the X-ray diffraction spectrum of the irradiated samples, the peaks' displacement, and the change in the peaks' intensity compared to the X-ray diffraction spectrum of the reference sample were observed. The peak of the graphite sample's locations irradiated with hydrogen and the sample irradiated with argon have been shifted to smaller angles. The displacement of the peaks in the proton-irradiated sample is higher than that of the argon ions. The argon ion and hydrogen ion beam specifications were calculated using the Lee code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma Focus
  • Radiation Damage
  • Graphite
  • Material Analysis
  • Hydrogen/Argon Ions
[1] T.D. Burchell, Carbon materials for advanced technologies, Elsevier Science, New York, (1999).
[2] R.E. Nightingale, Nuclear Graphite, New York and London Academic Press (1962).
[3] A. Miyahara, T. Tanabe, Graphite as plasma facing material, Journal of Nuclear Materials (1988). https://doi.org/10.1016/0022-3115(88)90226-7
[4] R. Coratger et al. Effects of ion mass and energy on the damage induced by an ion beam on graphite surfaces: a scanning tunneling microscopy study, Surface science 262 (1992) 208-218.
[5] A. Deslandes et al. Ion irradiated graphite exposed to fusion-relevant deuterium plasma, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 340 (2014) 21-26. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2014.06.027
[6] N. Dutta, S. Mohanty, N. Buzarbaruah, Modification on graphite due to helium ion irradiation, Physics Letters A 380 (2016) 2525-2530.
[7] R. Krishna et al. An understanding of lattice strain, defects and disorder in nuclear graphite, Carbon 124 (2017) 314-333. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.08.070
[8] M. Seyedhabashi et al. Study of surface damage and hydrogen distribution in irradiated tungsten by protons in plasma focus device, Vacuum 175 (2020) 109249. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109249
[9] F. Sedighi et al. Damage study and comparison the effects of high-energy pulsed-protons of plasma focus device with low-energy protons of glow discharge plasma of tokamak, Plasma Research Express 2 (2020) 11. https://doi.org/10.1088/2516-1067/ab9d72
[10] R. Rayaprolu, S. Möller, C. Linsmeier, S. Spellerberg, Simulation of neutron irradiation damage in tungsten using higher energy protons, Nuclear Materials and Energy 9 (2016). https://doi.org/10.1016/j.nme.2016.09.008
[11] S. Habenicht, Morphology of graphite surfaces after ion-beam erosion, Physical Review B 63 (2001). https://doi.org/10.1103/physrevb.63.125419
[12] M. mohammadreza Seyyedhabashy, M.A. Tafreshi, S. Shafiei, A. Nasiri, Damage studies on irradiated tungsten by helium ions in a plasma focus device, Nuclear Engineering and Technology 52 (2020) 827-834. https://doi.org/10.1016/j.net.2019.10.003
[13] M.A. Asgarian, M.M.R. Seyedhabashi, B.S. Bidabadi, C. Rasouli, F. Sedighi, Radiation damage of tungsten surface irradiated with high-energy hydrogen and helium beams of plasma focus device, Fusion Engineering and Design 160 (2020) 112007. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2020.112007
[14] M.J. Inestrosa-Izurieta, E. Ramos-Moore, L. Soto, Morphological and structural effects on tungsten targets produced by fusion plasma pulses from a table top plasma focus, Nuclear Fusion 55 (2015) 093011. https://doi.org/10.1088/0029-5515/55/9/093011
[15] M. mohammadreza Seyedhabashi et al. Damage study of irradiated tungsten and copper using proton and argon ions of a plasma focus device, Applied Radiation and Isotopes 154 (2019) 108875. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2019.108875
[16] M. mohammadreza Seyyedhabashy et al. Damage studies on irradiated tungsten by helium ions in a plasma focus device, Nuclear Engineering and Technology 52 (2019) 827-834. https://doi.org/10.1016/j.net.2019.10.003
[17] P. Grigorev, D. Terentyev, G. Bonny, E.E. Zhurkin, G. Van Oost, J.-M. Noterdaeme, Interaction of hydrogen with dislocations in tungsten: an atomistic study, Journal of Nuclear Materials 465 (2015) 364-372. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2015.06.013
[18] R. Niranjan, R. Rout, R. Srivastava, Y. Chakravarthy, P. Mishra, T. Kaushik, S.C. Gupta, Surface modifications of fusion reactor relevant materials on exposure to fusion grade plasma in plasma focus device, Applied Surface Science 355 (2015) 989-998. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.07.192
[19] S.H. Saw, V. Damideh, J. Ali, R.S. Rawat, P. Lee, S. Lee, Damage Study of Irradiated Tungsten using fast focus mode of a 2.2 kJ plasma focus, Vacuum, 144 (2017) 14-20. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2017.07.002
[20] N. Dutta, N. Buzarbaruah, S. Mohanty, Damage studies on tungsten due to helium ion irradiation, Journal of Nuclear Materials 452 (2014) 51-56. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.04.032
[21] R. Niranjan et al. Surface modifications of fusion reactor relevant materials on exposure to fusion grade plasma in plasma focus device, Applied Surface Science 355 (2015) 989-998. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.07.192
[22] R.F. Egerton et al. Basic questions related to electron-induced sputtering in the TEM, Ultramicroscopy 110 (2010) 991-997. https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2009.11.003
[23] M.A. Amirkhani et al. The effects induced by proton irradiation on structural characteristics of nuclear graphite, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 321 (2019) 701-709. https://doi.org/10.1007/s10967-019-06615-5
[24] N. Dutta et al. Surface and structural analyses of helium ion irradiated beryllium, Vacuum, 170 (2019) 108962. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.108962