دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1390 
محاسبه‌ی گرادیان‌های میدان الکتریکی در ترکیبات X=Bi, Sb))UX2

صفحه 21-31

اسماعیل قاسمی خواه؛ سعید جلالی اسدآبادی؛ محمد دهقانی