دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 1-55 
محاسبه توابع توزیع جهتی بلورهای مایع بیضی¬وار سخت و گی-برن با استفاده از پارامترهای نظم

صفحه 8-20

ابوالقاسم عوض پور؛ سیده محبوبه حکمت زاده؛ ابراهیم صادقی؛ شاکر حاجتی