دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 1-68 
خواص الکترونی، ترمودینامیکی و مکانیکی انبوهه CrAs

صفحه 51-60

سمیه مهدویان مهربانی؛ حسن تشکری؛ فرامرز کنجوری