دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-80 
خواص مغناطیسی و الکترونی منگنایت NdMnO3 با استفاده از تقریب های LSDA و LSDA+U

صفحه 25-37

حسن آریانی محمدیه؛ محمد ابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد


مطالعه ایزوتوپ های تغییر شکل یافته Er با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU

صفحه 39-51

ناصر فولادی؛ محمدعلی جعفریزاده؛ جواد فولادی؛ هادی صبری


خواص الکترونی، فونونی و مکانیکی GaN

صفحه 63-73

عاطفه نجاتی؛ فرامرز کنجوری؛ حسن تشکری