دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، شهریور 1393، صفحه 1-66 
اضافه شار پادپروتون‌های ثانویه با فرض محیط بین ستاره‌ای غیرهمگن

صفحه 27-32

10.22055/jrmbs.2017.13851.1061

سعید دوست محمدی؛ سید جلیل الدین فاطمی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ مریم مهدی زاده؛ سمیه سومندر