دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 1-74 
1. کنترل خواص اپتیکی لایه های نازک Cd1-xZnxS توسط عملیات حرارتی

صفحه 1-12

محمد حسین احسانی؛ سمیه عزیزی؛ حمید رضاقلی پور


4. بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک اکسید ایندیم قلع

صفحه 31-39

احسان پارسیان پور؛ مجتبی روستائی؛ فریدون سموات؛ جهانگیر جعفری رحمان؛ بهرام سهرابی


6. بررسی اثر اندازه بر خواص گسیلندگی لیزرهای نقطه‌ی کوانتومی مخروطی شکل InAs/GaAs

صفحه 55-67

محمد صباییان؛ سید آزادی حسینی؛ محمدرضا شاهزاده؛ ایرج کاظمی نژاد