دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 1-220 
9. گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی


10. بررسی اثر نوفة غیرفعال در مدل‌های رشد پیوسته سطح

صفحه 87-94

10.22055/jrmbs.2017.13017

داود رئوفی؛ محمود رستمی؛ محسن قاسمی نژاد حقیقی