دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 1-220 
گذار فاز زوج‌شدگی نوکلئون‌ها در هسته‌های89Y و 208Pb

صفحه 79-85

10.22055/jrmbs.2017.13016

روح اله رضوی نژاد؛ اعظم رحمتی نژاد؛ طیب کاکاوند؛ اصغر خوی