دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 1-118