دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 1-88 
7. بررسی پارامتر عمر طولی و سطحی بهمن‌های گسترده هوایی

صفحه 67-71

10.22055/jrmbs.2016.12442

بتول نخعی امرودی؛ سعید دوست محمدی؛ حمید ارجمند کرمانی؛ سید جلیل الدین فاطمی