دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، تابستان 1397، صفحه 1-223 
16. رسانش اسپینی گرافین گاف دار

صفحه 145-155

10.22055/jrmbs.2018.13895

سعید مروی؛ رستم مرادیان؛ حامد رضانیا