دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، آبان 1397، صفحه 1-214