دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، زمستان 1397، صفحه 1-247