دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-218 
بررسی گسیل میدانی نانو لوله های طبقه ای CNT-TiO2 تحت تابش نور

صفحه 88-95

10.22055/jrmbs.2019.14590

یاسر عبدی؛ حمیدرضا عرب بافرانی؛ علی ساریخانی؛ مسعود قاسمی


تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری فریت بیسموتBiFeO3

صفحه 179-191

10.22055/jrmbs.2019.14600

سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ محمد رحیمی لرکی؛ ایرج کاظمی نژاد