دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 24، خرداد 1399، صفحه 1-143 
رسانندگی الکتریکی پلاسمای کوارک – گلئون ناهمسانگرد

صفحه 130-144

10.22055/jrmbs.2020.15565

جلیل ناجی؛ سهیلا شهربان؛ سارا حشمتیان؛ فاطمه احمدی