دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1400، صفحه 1-177 
3. ستاره‌های‎ نوترونی دوقلو با در نظر گرفتن هایپرون‎ها

صفحه 28-39

10.22055/jrmbs.2021.17150

زهرا شریفی؛ محسن بیگدلی؛ مینا زمانی؛ فاطمه باقری؛ مائده درویشی