دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 34، آذر 1401، صفحه 1-64 (پاییز 1401)