دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 38، آبان 1402، صفحه 1-83 (پاییز 1402)