دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1402، صفحه 1-72 (زمستان 1402) 
بررسی تکینگی پتانسیل‌های شکل‌ناوردای مرکزی

صفحه 57-68

10.22055/jrmbs.2024.18897

طه کوهرخی؛ عبدالمجید ایزدپناه؛ سید جمال الدین حسینی خواه


خواص ساختاری و الکترونیInSb1-xBix(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)

صفحه 69-81

10.22055/jrmbs.2024.18899

صبا احمدوند؛ شیرین نامجو؛ مهسا گنجی؛ مهرداد دادستانی