اهداف و چشم انداز

اهداف

  • نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای (jrmbs) یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است که نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع فیزیک را پس از طی فرآیند داوری به منظور ثبت به موقع و ترویج نتایج پژوهشی به چاپ می‌رساند.

چشم انداز

نشریه پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای (jrmbs)  مطالب قابل چاپ در زمینه های متنوع رشته فیزیک که در زیر آمده است را به‌صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه، نقد مقاله و مقاله مروری می پذیرد 

  • فیزیک ماده چگال
  • فیزیک اتمی-مولکولی
  • ترمودینامیک و مکانیک آماری
  • فیزیک هسته‌ای
  • فیزیک علم مواد
  • اطلاعات کوانتومی 
  • گرانش و کیهان شناسی
  • شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط