تماس با ما

آدرس‌های تماس با مجله

کلیة مکاتبات از طریق سردبیر مجله، به نشانی: اهواز، دانشگاه شهید چمران، گروه فیزیک، دفتر مجلة پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای، کدپستی 43135- 61357 و همچنین از طریق پست الکترونیکی  jrmbs@scu.ac.ir انجام می‌گیرد.

تلفن:

061-33226600-33226614 تلفنخانه دانشگاه- داخلی 3510

تار نما: http://jrmbs.scu.ac.ir


CAPTCHA Image