اعضای هیات تحریریه

سخن سردبیر

به نام یکتای بی‌همتا

امروزه مقوله پژوهش یکی از ارکان اصلی توسعه علمی هر کشور محسوب می‌گردد. بی‌تردید ثبت به موقع نتایج پژوهشی در نشریات و مجلات علمی معتبر از مهمترین مراحلی است که ضرورت دارد هر پژوهشگر جهت تکمیل تحقیق خود به آن بپردازد. لذا وجود نشریات و مجلات علمی- پژوهشی در مراکز دانشگاهی می‌تواند چنین فرصتی را برای پژوهشگران فراهم نماید. مجله پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای دانشگاه شهید چمران نیز با همین هدف وارد چنین عرصه‌ای گردیده است. به طور یقین موفقیت این مجله در گرو همکاری صمیمانه پژوهشگران بزرگواری است که نتایج تحقیقات خود را جهت چاپ به این مجله ارسال می‌نمایند.

هیأت تحریریه‌ این مجله مصمم است که ضمن حفظ کیفیت علمی و کمیت مقالات، روند بررسی و چاپ مقالات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. ضمن تشکر فراوان، در انتظار دریافت نقطه‌نظرات و مقالات‌ علمی همکاران محترم هستیم. در اینجا بر خود واجب می‌دانم که از همه‌ عزیزانی که به هر نحو در ارتقاء جایگاه این مجله همکاری می‌نمایند و همچنین از کلیه همکاران محترمی که با وجود مشغله‌های کاری، داوری مقالات را پذیرفته‌اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

                                                                                 با سپاس

                                                                                 ایرج کاظمی‌نژاد

سردبیر

ایرج کاظمی نژاد

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

i.kazeminezhadscu.ac.ir
06133331044
0000-0002-3035-9992

مدیر مسئول

مرتضی زرگرشوشتری

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

zargarscu.ac.ir
0000-0002-9225-2429

کارشناس نشریه

شیرین شینی کرم

کارشناسی فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

jrmbsscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

داود افشار

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

da_afsharscu.ac.ir
0000-0001-6376-417X

مجتبی جعفرپور

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

mojtaba_jafarpourscu.ac.ir
0000-0003-4418-1707

مهرداد دادستانی

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد،لرستان، ایران

dadsetani.mlu.ac.ir
0000-0002-7677-0517

محمد صبائیان

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

sabaeiangmail.com
0000-0003-4442-334x

اصغر عسگری

دکتری تخصصی فیزیک گروه فوتونیک-الکترونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asgaritabrizu.ac.ir
0000-0002-1719-4206

منصور فربد

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

farbod_mscu.ac.ir

محمود مرادی

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

moradisusc.ac.ir
0000-0001-5258-056X

رستم مرادیان

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

rmoradianrazi.ac.ir
0000-0003-2685-7144

حمیدرضا مشفق

دکتری تخصصی فیزیک دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

physics.ut.ac.ir/~moshfegh/
hmoshfeghut.ac.ir
0000-0002-9657-7116

سید ابراهیم موسوی قهفرخی

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

musavi_ebrahimyahoo.co.uk
0000-0002-4495-5859

غلامرضا نبیونی

دکتری تخصصی فیزیک گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

g-nabiyouniaraku.ac.ir
0000-0001-8703-9693

ویراستار انگلیسی

علیرضا جلیلی فر

دکتری تخصصی زبان انگلیسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

a.jalilifarscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

عزت اله ارضی

دکتری تخصصی فیزیک دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

arzikhayam.ut.ac.ir

محسن سربیشه ئی

دکتری تخصصی فیزیک استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

sarbisheium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Luciano Mescia

fibre and integrated optic technologies Department of Electrical and Information Engineering (DEI) at the Politecnico of Bari

www.poliba.it/sites/default/files/cv_luciano_mescia.pdf
luciano.mesciapoliba.it
0000-0002-2339-1214

h-index: 23  

Tomaz Catunda

Basic Physics University of São Paulo

www2.ifsc.usp.br/english/personal-page-professor/?codigo=176
tomazifsc.usp.br
+55 16 3373-9861
0000-0003-3019-7484

h-index: 33