پرسش‌های متداول

مقاله مروری چیست؟

مقاله مروری به مقاله ای اطلاق می شود که دارای یک موضوع تخصصی جامع بوده و توسط یکی از پژوهشگرانی نگاشته شود که در این زمینه صاحب نظر بوده و دارای انتشارات معتبر و متنوعی در این زمینه باشد.