فرایند پذیرش مقالات

بررسی اولیه مقاله ظرف مدت 20 روز انجام می پذیرد و در صورت تأئید مقاله در بررسی اولیه وضعیت مقاله در سامانه به "ارسال به داوران" تغییر خواهد یافت.

ظرف مدت 6 ماه نتیجه داوری مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد و در نهایت پس از رفع اشکالات احتمالی و اصلاحات مورد نیاز مقاله جهت تعیین تکلیف نهایی در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.

پس از پذیرش نهایی مقاله برای چاپ، در تارنمای مجله نمایه خواهد شد.

جدول راهنمای فرآیند پذیرش مقالات