فرایند پذیرش مقالات

بررسی اولیه مقاله ظرف مدت 20 روز انجام می پذیرد و در صورت تأئید مقاله در بررسی اولیه وضعیت مقاله در سامانه به "ارسال به داوران" تغییر خواهد یافت.

ظرف مدت 6 ماه نتیجه داوری مقاله به نویسنده ارسال خواهد شد و در نهایت پس از رفع اشکالات احتمالی و اصلاحات مورد نیاز مقاله جهت تعیین تکلیف نهایی در جلسه هیأت تحریریه مطرح خواهد شد.

پس از پذیرش نهایی مقاله برای چاپ، در تارنمای مجله نمایه خواهد شد.

معیارهای پذیرش jrmbs:

مقالات ارسالی باید در معیارهای زیر باشند:

مقاله:

مقاله‌ای که شامل نتایج و دستاوردهای اصیل و بدیع در یکی از شاخه‌های مرتبط با موضوعات مجله است. متن این نوع مقاله حداکثر دارای 12000 واژه (تقریباً 16 صفحه مجله به انضمام شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد.

مقالة کوتاه:

مقاله‌ای که در بردارندة نتایج کوتاه و مختصر یک پژوهش اصیل در یکی از شاخه‌های مرتبط با موضوعات مجله است. متن این نوع مقاله حداکثر دارای 2000 واژه (تقریباً 3 صفحه مجله شامل شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد.

نقد مقاله:

مقاله‌ای کوتاه که اشتباهات مهم و تأثیرگذار یک مقاله چاپ شده در مجله را در بعضی از زمینه‌ها مانند فرضیه‌ها، روش‌ها، استدلال‌ها، نتایج و تفسیرها مورد نقد و بررسی قرار داده، شیوة اصلاح آن را پیشنهاد و تأثیر نهایی پیشنهادهای ارائه شده را بر ساختار و دست‌آوردهای مقاله تشریح می‌کند. مقاله‌ انتقادی جهت اظهار نظر نویسندگان اولیه ارسال و سپس همراه با پاسخ آنان، فرآیند داوری را طی خواهد کرد. در صورت تأیید داوران، فقط یک بار نسبت به چاپ نقد و پاسخ مربوطه اقدام می‌گردد و مجله از ادامه مجدد بحث‌های انتقادی در مورد مقاله مورد نظر خودداری خواهد کرد. متن مقاله انتقادی و همچنین پاسخ مربوطه حداکثر دارای 1500 واژه (دو صفحة مجله) می‌باشد.

مقالة مروری:

مقاله‌ای که توسط اساتید و پژوهشگرانی نوشته می‌شود که در زمینه یکی از موضوعات مجله پژوهش‌ها و مطالعات بسیاری انجام داده‌اند و صاحب تألیفات متعدد در آن زمینه هستند. در این گونه مقاله‌ها هدف ارائه نتایج جدید نبوده، بلکه آشنا ساختن جامعه علمی با آخرین پیشرفت‌های انجام شده در آن موضوع خاص است. مقاله‌های مروری دانش فعلی پژوهشگران را در زمینه مورد نظر روشن می‌سازد و راه را برای پژوهش‌های آینده هموار می‌کند. متن این گونه مقاله‌ها حداکثر دارای 18000 واژه (تقریباً 24 صفحه مجله شامل شکل‌ها و جدول‌ها) می‌باشد. مقاله مروری معمولاً در پاسخ به دعوت سردبیر از یک محقق برجسته و صاحب‌نظر چاپ می‌شود. با این حال پژوهشگران واجد شرایط می‌توانند عنوان مقاله‌های مروری پیشنهادی را همراه با فهرست تألیفات خود برای بررسی به دفتر مجله ارسال کنند.


جدول راهنمای فرآیند پذیرش مقالات