سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

کاربران گرامی جهت تهیه نسخه چاپی این مجله فرم ذیل را تکمیل نموده و با نشانی ذیل مکاتبه نمایید.

فرم اشتراک 

  مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

مجلة پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای

(دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

قبلاً مشترک بوده‌ام                                                  

قبلاً مشترک نبوده‌ام

      اشترک کتابخانه - نام کتابخانه:

      اشترک سازمان، مؤسسه - نام سازمان یا مؤسسه:

      اشترک شخصی - نام و نام خانوادگی:  

نشانی دقیق پستی 

کدپستی 10 رقمی الزامی است:

 

تلفن:                              دورنگار:                                        پست الکترونیک:

 

به پیوست رسید بانکی به شماره ......................... به مبلغ .............................. ریال بابت اشتراک سال ...................

شماره ..................... الی .................... یا خرید تک‌شماره‌(های) ..................................... ارسال می‌گردد.

 

تاریخ و امضاء

 

بهای اشتراک تک شماره 20000 ریال است.

   مبلغ اشتراک به حساب شماره 2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه‌ای واریز، و فیش بانکی آن به نشانی مرکز منطقه‌ای ارسال گردد.

 

نشانی: شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

تلفن: 36468452-071                   نمابر: 36468352-071

www.ricest.ac.ir