حمایت از رساله های دکترا

احتراما به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در نظر دارد بر اساس دستورالعمل پیوست، حمایت از رساله های دکترا را گسترش دهد. از اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه شهید چمران اهواز دعوت می شود با مطالعه فایل پیوست از چگونگی این حمایت اطلاع حاصل کنند.

 

***معاونت پژوهش و فناوری***