مجوز فصل نامه نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای

دوره تناوب انتشار این مجله به استناد نامه شماره   96/3/18/209158 مورخ 1396/09/12  از دوفصل نامه به فصل نامه تغییر کرد. این مجوز در جلسه کارگروه علوم پایه دفتر کل سیاست گذاری و برنامه ریزی امور  وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1396/07/30 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. مجله پژوهش سیستم‌های بس‌ذره‌ای از این تاریخ به بعد 4 بار در سال منتشر می‌شود.

 همچنین با چاپ 1شماره از نشریه در سال 1396 به زبان انگلیسی موافقت گردید.