برخی شاخص ها و معیارهای ارزیابی نشریات در سال ۹۶

 1. چکیده های مقاله ها از نظر ساختار علمی (هدف، روش تحقیق و نتایج) چگونه می باشند؟ (چکیده متناسب با زبان نشریه)
 2. فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله ها تا چه میزان با دستور العمل نشریه مطابقت و یکدستی دارند ؟
 3. رعایت اصول نگارش و ویرایش مقاله ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
 4. محتوای مقاله ها با موضوع و خط مشی نشریه تا چه میزان مطابقت دارند ؟
 5. سطح و کیفیت محتوای علمی مقا له ها متناسب با نوع اعتبار نشریه چگونه است؟ برای  نشریه علمی - پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید
 6. تعداد مقالات مربوط به سردبیر در سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟
 7. سهم مقالات چاپ شده از نویسندگان تکراری در شماره های سال ۹۵ (۲۰۱۶) نشریه به چه میزان است؟
 8. وب سایت نشریه از نظر ساختاری و شکلی چگونه است؟
  • دارای نرم افزار ارسال و دریافت الکترونیکی مقالات
  • هدف و چشم انداز نشریه
  • درج اسامی تحریریه
  • راهنمای نویسندگان
  • اصول اخلاقی  نشریه (Publication Ethics)
  • درج آرم موسسه صاحب امتیاز در صفحه اصلی
  • سهولت دسترسی به متن pdf کامل مقالات
  1. مقاله های سال ۹۵ (۲۰۱۶) از نظر ساختاری چگونه است؟
  •  تاریخ دریافت و پذیرش
  • وابستگی سازمانی همه نویسندگان مقاله
  • پست الکترونیکی نویسنده مسئول
  • تک تکpdf استاندارد (به عنوان مثال در یک صفحه عنوان نشریه، دوره یا سال و شماره (فصل) نشریه و در صفحه بعدی خلاصه عنوان مقاله تا انتها تکرار شده است.)
  1.  نشریه دارای انتشار الکترونیکی به موقع است؟
  • به روز
  • یک شماره تأخیر
  • بیش از یک شماره
  1. نشریه در کدام نمایه استنادی یا تخصصی معتبر بین المللی، نمایه سازی می شود؟
  • پایگاه ISI - JCR
  • پایگاه ISI - WoS و یا Scopus
  • نمایه های تخصصی معتبر و یا ISI - Master list
  • نمایه ISC