سبک مرجع نویسی JRMBS

منابع
نقل قول

 ذکر منابع جدید و نو مورد استفاده به‌صورت شماره‌بندی (از شمارة[1] و به‌طور صعودی) در متن مقاله و در داخل کروشه[]  به فارسی و در انتهای مقاله منابع به انگلیسی معرفی شود. لطفاً به‌ترتیب قرار گرفتن نام و نام خانوادگی مانند نمونه در قسمت مرجع‌ها (با فرمت قلم و اندازه نمونه) توجه شود.

    چند نمونه:

     تحقیقات مذاکره رشته های بسیاری را در بر می گیرد [3].
     این نتیجه بعداً توسط بکر و سلیگمن [5] مخالفت شد.
     این اثر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است [7، 3-1].

لیست مرجع

فهرست منابع فقط باید شامل آثاری باشد که در متن ذکر شده و منتشر شده یا برای انتشار پذیرفته شده اند. ارتباطات شخصی و آثار منتشر نشده فقط باید در متن ذکر شود.

ورودی های لیست باید به صورت متوالی شماره گذاری شوند (از شمارة[1] و به‌طور صعودی).

در صورت موجود بودن، لطفاً همیشه DOIها را به عنوان پیوندهای کامل DOI در فهرست مرجع خود قرار دهید (مثلاً «https://doi.org/abc»).

    

کلیه مراجع باید به زبان لاتین نوشته شوند. مراجع فارسی به زبان انگلیسی برگردانده شوند. در انتهای مرجع از عبارت [In Persian] استفاده گردد.

به طریقه نوشتن توجه شود:

اولین حرف نام کوچک(ها). نام کامل خانوادگی(ها)، نام کامل مقاله، نام کامل ژورنال به‌صورت Italic، دوره به‌صورت برجسته (Bold) (تاریخ چاپ)، صفحات، توجه شود. طبق آیین نامه جدید وزارت علوم می‌بایست درصورت وجود شناسه doi و یا لینک مرجع در انتهای مرجع درج شود.

- برای یک مقالة مرجع به زبان انگلیسی

[1] I. Kazeminezhad, A.C. Barnes, J.D. Holbrey, K.R. Seddon, W. Schwarzacher, Electrodeposition of Ag nanowires from an ionic liquid electrolyte,  Applied Physics A 86 (2007) 373-375.

https://doi.org/10.1007/s00339-006-3783-x

برای یک کتاب مرجع به‌زبان انگلیسی

[3] D.C. Look, Electrical characterization of GaAs material and devices, John Wiley, New York, (1989).

 

اولین حرف نام کوچک، نام خانوادگی به طور کامل، نام کتاب، انتشارات، محل انتشار (سال انتشار)، صفحات.