سبک مرجع نویسی JRMBS

updated: 11/14/2023

مرجع‌ها

این نشریه از نرم افزار   EndNote21 ،Style: Physics Reports  استفاده می‌کند.


نقل قول

 ذکر منابع جدید و نو مورد استفاده به‌صورت شماره‌بندی (از شمارة[1] و به‌طور صعودی) در متن مقاله و در داخل کروشه[]  به فارسی و در انتهای مقاله منابع به انگلیسی معرفی شود. لطفاً به‌ترتیب قرار گرفتن نام و نام خانوادگی مانند نمونه در قسمت مرجع‌ها (با فرمت قلم و اندازه نمونه) توجه شود.

    چند نمونه:

     تحقیقات مذاکره رشته های بسیاری را در بر می گیرد [3].
     این نتیجه بعداً توسط بکر و سلیگمن [5] مخالفت شد.
     این اثر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است [7, 3-1]. و یا [3,7] , و یا [7-3].

 


لیست مرجع

فهرست منابع فقط باید شامل آثاری باشد که در متن ذکر شده و منتشر شده یا برای انتشار پذیرفته شده اند. ارتباطات شخصی و آثار منتشر نشده فقط باید در متن ذکر شود.

ورودی های لیست باید به صورت متوالی شماره گذاری شوند (از شمارة[1] و به‌طور صعودی).

در صورت موجود بودن، لطفاً همیشه DOIها را به عنوان پیوندهای کامل DOI در فهرست مرجع خود قرار دهید (مثلاً «https://doi.org/abc»).

به طریقه نوشتن توجه شود:

کلیة مراجع باید طبق استایل ژورنال PhysicsReports  از نرم افزار مرجع نویسی EndNote  نوشته شوند. مراجع فارسی به‌زبان انگلیسی برگردانده شوند. در انتهای مرجع از عبارت [In Persian]  استفاده گردد. فونت مراجعTimes New Roman  سایز 11 تنظیم شود.

 

From a journal

Initial(s). Surname(s), Title of article, Title of Journal, Volume (Year) Page number. [If online] Available at: URL (Accessed: day month year) OR https://doi.org/abc

[1] J.K. Sahoo, M. Konar, J. Rath, D. Kumar, H. Sahoo, Magnetic hydroxyapatite nanocomposite: Impact on eriochrome black-T removal and antibacterial activity, Journal of Molecular Liquids, 294 (2019) 111596.

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.111596

[2] A. Ghalambor Dezfuli, M. Hafizi Makan, Z. Seidali Lir, Production of SnO2/ZnO composite hollow nanofibers by electrospining and Investigation of their structural and photocatalytic properties, Journal of Research on Many-body Systems, 10 (2020) 53-66. [In Persian]

doi:10.22055/jrmbs.2020.15938