لیست داوران مقالات داوری شده در سال 1401

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

وابستگی سازمانی

امیرمحمد

احدی

ahadi.am@gmail.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فاطمه

اربابی فر

farbabifar@gmail.com

مهرزاد

اشرف پور

mehrzadashrafpour@yahoo.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مجتبی

اعلایی

m.alaei@cc.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

داود

افشار

da_afshar@scu.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم،  دانشگاه شهید چمران اهواز

پیمان

امیری

amiri_physics@yahoo.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اعظم

انبارکی

azam_anbaraki@yahoo.com

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

شانت

باغرام

baghram@sharif.edu

محمد مهدی

باقری محققی

m_mohagheghee@yahoo.co.uk

دانشگاه دامغان

مهدی

باقری مفیدی

mehdi.bagherimofidi@iau.ac.ir

دانشگاه گرگان

آرش

بوچانی

arash_bch@yahoo.com

گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

محمد رضا

پورکریمی

mrpourkarimy@gmail.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران

منصوره

تاتاری

mtatari@yazd.ac.ir

دانشکده فیزیک-پردیس علوم-دانشگاه یزد-یزد-ایران

آذر

تفریحی

tafrihi@cc.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

سیدفردین

تقی زاده

s_f_taghizadeh@yahoo.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

محمد کاظم

توسلی

mktavassoly@yazd.ac.ir

 دانشگاه یزد

فرهاد

جعفرپور همدانی

f.jafarpour@gmail.com

گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا- همدان، ایران

محمد رضا

جعفری

mo.jafari@alzahra.ac.ir

گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا

محسن

جواهریان

javaherian@maragheh.ac.ir

گروه پژوهشی نجوم و اخترفیزیک نظری و تجربی، مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه ، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

رعد

چگل

raad.chegel@gmail.com

گروه فیزیک-دانشکده علوم پایه-دانشگاه ملایر-ملایر-ایران

یاسر

حاجتی

yaserhajati@gmail.com

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سمانه

حسابی

samane_hesabi@yahoo.com

 

حسن

حسن آبادی

h.hasanabadi@shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

الهام

حویزی

e.hoveizi@scu.ac.ir

مرضیه

خادم الرسول

mkhademalrasool@yahoo.com

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

فردین

خیراندیش

f.kheirandish@uok.ac.ir

استاد دانشگاه کردستان

علیرضا

دهقانی

adehghani@pnu.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

حسین اصغر

رهنمای علی آباد

h_rahnamay@yahoo.com

گروه فیزیک, دانشگاه حکیم سبزواری, سبزوار, ایران

محمدحسین

زارعی

mzarei92@shirazu.ac.ir

بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مرتضی

زرگر شوشتری

zargar@scu.ac.ir

گروه فیزیک؛ دانشکده علوم؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ جمهوری اسلامی ایران

سعیده

زریونی

szaryouni@yahoo.com

گروه فیزیک-دانشکده علوم-دانشگاه بوعلی سینا

رضا

سپهری نیا

sepehrinia@ut.ac.ir

فیزیک/علوم/تهران

شهریار

سلیمی

shsalimi@uok.ac.ir

 

سیده مژگان

سید طالبی

mozhgan.talebi@gmail.com

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهیدرجایی تهران

رضا

شکوهی

shokoohi@aut.ac.ir

دانشگاه بجنورد

عباس

صبور

abas.sabor@yahoo.com

 

امیر هادی

ضیایی

ah.ziaie@maragheh.ac.ir

مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه - دانشگاه مراغه - ایران

فرخنده

عباس نژاد

f.abbasnezhad@yahoo.com

بابک

عبداللهی پور

b-abdollahi@tabrizu.ac.ir

استادیار گروه فیزیک ماده چگال دانشگاه تبریز

اصغر

عسگری

asgari@tabrizu.ac.ir

گروه فوتونیک-الکترونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی،  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

منصور

فربد

farbod_m@scu.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

علیرضا

فضلعلی

a-fazlali@araku.ac.ir

دانشگاه اراک / دانشکده فنی مهندسی / گروه مهندسی شیمی

محسن

قاسمی ورنامخواستی

ghasemi.mohsen@sci.sku.ac.ir

گروه فیزیک، دانشگاه شهرکرد

سیدمحمدباقر

قریشی

mghorashi@kashanu.ac.ir

دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

عبدالمحمد

قلمبردزفولی

aghalambor@yahoo.com

دانشگاه شهید چمران اهواز

حمیدرضا

قمی

h-gmdashty@sbu.ac.ir

پژوهشکده ی لیزر دانشگاه شهید بهشتی

امیدرضا

کاکوئی

okakuee@aeoi.org.ir

پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران.

سیداحمد

کتابی

saketabi@du.ac.ir

عضو هیأت علمی- دانشکده فیزیک- دانشگاه دامغان

مرضیه

کجباف والا

mkajbafvala@gmail.com

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،  ایران

مهدی

کردزنگنه

mkzangeneh@scu.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

حکیمه

محمد پور

mhmdpour@gmail.com

دانشگاه شهید مدنی آدربایجان

ابراهیم

محمدی رازی

e.mohammadi@ub.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

هومان

مرادپور

h.moradpour@riaam.ac.ir

اخترفیزیک و کیهان شناسی، مرکز تحقیقات نجوم واختر فیزیک مراغه

محمود

مرادی

mmoradi@shirazu.ac.ir

بخش فیزیک - دانشکده علوم -دانشگاه شیراز

رستم

مرادیان

moradian.rostam@gmail.com

عضو هیأت علمی دانشگاه کرمانشاه

امین

معتمدی نسب

a.motamedi@hotmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای،

سعید

مهدوی فر

smahdavifar@gmail.com

دانشگاه گیلان /گروه فیزیک

سید ابراهیم

موسوی قهفرخی

musavi_ebrahim@yahoo.co.uk

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بهروز

میرزا

b.mirza@cc.iut.ac.ir

دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران

امید

ناصرقدسی

o.nghodsi@umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

غلامرضا

نبیونی

g-nabiyouni@araku.ac.ir

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،  دانشگاه اراک، اراک، ایران

مهدی

نصری نصر آبادی

mnnasrabadi@ast.ui.ac.ir

هیات علمی دانشگاه اصفهان - دانشکده فیزیک

کوروش

نوذری

knozari@umz.ac.ir

گروه فیزیک دانشگاه مازندران

علیرضا

نیکنام

a-niknam@sbu.ac.ir

کامبیز

هدایتی

k-hedayati@arakut.ac.ir

گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

سیدحسین

هندی

hendi@shirazu.ac.ir

دانشگاه شیراز

محمدحسن

وحیدی نیا

vahidinia@iasbs.ac.ir

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حشمت الله

یاوری

hs_yavary@yahoo.com

داننشگاه اصفهان