الکتروانباشت و مطالعه ساختاری و خواص مغناطیسی نانوساختارهای آهن-پلاتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

در این تحقیق الکتروانباشت تک حمام لایه‌های نازک فلزی Pt و آلیاژی FePt با درصدهای مختلف آهن، بر روی زیرلایه-های مس و طلا، مطالعه گردید. الکتروانباشت در مد کرنوکولومتری (CHC) تحت پتانسیل صورت گرفت. با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای (CV) ولتاژ شروع انباشت لایه‌های آلیاژی مشخص شد. در ادامه بس لایه‌ای‌های FePt/Pt با ضخامت-های متفاوت لایه‌های پلاتین بر زیر لایه‌های مس و طلا رسوب داده شد و تأثیر این تغییر ضخامت بر مورفولوژی سطحی لایه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از تکنیک‌های پراش پرتو ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ساختار و مورفولوژی لایه‌های آلیاژی FePt و بس‌لایه‌ای FePt/Pt مورد بررسی قرار گرفت و به کمک آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDX) درصد وزنی و اتمی عناصر موجود در لایه‌های انباشتی تعیین گردید. همچنین خواص مغناطیسی لایه‌های آلیاژی FePt توسط دستگاه مغناطوسنج نیروی متناوب (AGFM) مورد مطالعه قرارگرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electrodeposition, Structural and Magnetic Studies of Fe-Pt Nanostructures

چکیده [English]

In this research thin films of FePt alloy with different percentages of iron, were electrodeposited on Cu and Au substrate in CHC mode under constant potential in single electrolytic bath. Cyclic voltametry identified the using starting voltage of deposition of alloy layers. Then, FePt/Pt multilayers with different thicknesses of platinum layers were deposited on the Cu and Au substrates. The effect of thickness on the surface morphology of the layers was studied. In this work, crystalline structure and morphology of FePt alloy and FePt/Pt multilayers have been studied using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Energy dispersive X-ray analysis (EDX) has determined weight and atomic percentages of the elements in the deposited layers. Magnetic properties of the alloy deposited on Au substrate have been studied using the alternating gradient force magnetometer (AGFM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Electrodeposition"
  • "Thin Film"
  • "FePt"