ثبت نام

کاربران گرامی

به منظور رعایت حقوق نویسندگان خواهشمند است، مشخصات و آدرس کامل کلیه نویسندگان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و با رعایت نکات نگارشی به شرح ذیل در سامانه درج شود. بدیهی است هرگونه کسر نمره از جانب دفتر نظارت و ارزیابی مقالات بر عهده نویسندة مسئول می باشد.

نام و نام خانوادگی نویسندگان 

سمت/ سازمان: گروه آموزشی، دانشکده یا مؤسسة آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور

First Name, Last Name

:Affiliation

Department of ..., University of... ,  City, Country

 

 

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image