ثبت نام

کاربران گرامی

به منظور رعایت حقوق نویسندگان خواهشمند است، مشخصات و آدرس کامل کلیه نویسندگان به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و با رعایت نکات نگارشی به شرح ذیل در سامانه درج شود. بدیهی است هرگونه کسر نمره از جانب دفتر نظارت و ارزیابی مقالات بر عهده نویسندة مسئول می باشد.

نام و نام خانوادگی نویسندگان 

سمت/ سازمان: گروه آموزشی، دانشکده یا مؤسسة آموزشی، دانشگاه، شهر، کشور

First Name, Last Name

:Affiliation

Department of ..., University of... ,  City, Country

 

 

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image