اثر اندر کنش بر تابعیت دمایی عملگر قطبش و خود- انرژی غیر عادی برای مسین های الکترون دار و حفره دار

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

با در نظر گرفتن نظریه اسپین- فرمیون که از مکانیزم افت و خیز اسپینی برای توجیه جفت شدگی در ابررساناهای دمای بالا استفاده می کند، پذیرفتاری اسپینی یا همان عملگر قطبش را برای مسین های حفره دار و الکترون دار محاسبه نمودیم. در حالتی که گاف انرزی را ثابت در نظر بگیریم بخشی از محاسبات را به طور تحلیلی انجام داده ایم. در مورد گاف وابسته به تکانه ابتدا در دمای صفر رفتار عملگر قطبش برحسب فرکانس را نمایش داده و سپس با در نظر گرفتن فرکانس های گسسته دمای غیر صفر را نیز بررسی نمودیم. همچنین با به دست آوردن معادله غیر خطی برای گاف، تابعیت برحسب فرکانس و تکانه برای تقریب اول گاف انرژی ارائه شد. در پایان با استفاده از معادلات خود ساز گار الیشبرگ خود انرژی مرتبه اول را با استفاده از قطبش غیر اندر کنشی برای هر دو نوع مسین حفره دار و الکترون دار محاسبه و تاثیر اندر کنش بر رفتار دمایی عملگر قطبش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interaction on temperature behavior of the polarization and the anomalous self-energy for hole-doped and electron-doped cuprates

چکیده [English]

By considering the spin-fermion model that uses spin fluctuations as mechanism for pairing in HTSCs, we calculate the spin susceptibility or the polarization for hole-doped and electron-doped cuprates. For constant gap, we calculate a part of procedure analytically. In momentum dependent gap we presented polarization in term of frequency at zero temperature firstly and then considering discrete frequencies, we investigate the finite temperature case. Also considering a non-linear equation for superconducting gap, the first order approximation of energy gap in terms of momentum and frequency is represented. Finally, using self-consistent Eliashberg equations, we calculate first order self-energy for electron-doped and hole-doped cuprates and the effect of interaction is investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • susceptibility
  • hole-doped cuprate
  • electron doped cuprate
  • spin-fermion theory
دوره 6، ویژه نامه شماره 2
مجموعه مقالات منتخب کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای -کپه‌ای و نانومقیاس
آذر 1395
صفحه 41-49
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 29 آذر 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1395