علامت اطلاعات چند-جانبه در نظریه هایی با حضور پارامتر اتلاف تکانه از دید هولوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی علامت اطلاعات چند-جانبه از دید هولوگرافی برای سیستم هایی که در آنها اتلاف تکانه لحاظ می شود، می پردازیم. سیستم مورد بررسی از n تا ناحیه نواری به طول یکسان تشکیل شده است که بر اساس دیدگاه هولوگرافی، پدیده اتلاف تکانه توسط میدان اسکالر همگن و وابسته به مکان، رخ می دهد. در چنین سیستم هایی، به صورت مشخص نشان می دهیم که برای سه ناحیه، اطلاعات کوانتمی 3-جانبه همیشه منفی است که این مسئله باعث قیدی روی اطلاعات متقابل می شود که اصطلاحا در جامعه نظریه اطلاعات، این پدیده به اسم مونوگامی (Monogamy) اطلاعات متقابل مشهور است. ضمن تعمیم این خاصیت به پنج ناحیه، نشان
می دهیم که علامت اطلاعات برای این سیستم در سه بعد گرانشی ثابت می ماند که به نوبه خود بر اطلاعات 4-جانبه قیدی را تحمیل می کند. همچنین در بررسی اطلاعات کوانتمی، گذار فازهایی اتفاق می افتد که بستگی به پارامترهای مسئله دارد برای مثال نسبت طول به فاصله جدایی نواحی نقش اساسی در گذار فازها دارد؛ ما این رفتار را در حضور پارامتر اتلاف تکانه بررسی می کنیم و نشان می دهیم معرفی این پارامتر باعث می شود گذار فاز در نسبت های کوچکتر رخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On Holographic n-partite information in theories with momentum relaxation

نویسنده [English]

  • Mohamad Reza Tanhayi
Department of Physics, Faculty of Basic Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
چکیده [English]

We consider the sign of holographic n-partite information in holographic model with momentum relaxation. The system consists n disjoint strips with the same separation and width. The momentum dissipation is achieved by the spatially-dependent scalar fields. We particularly show that triprtite information is always negative, which implies that the holographic mutual information is monogamous. We also study the monogamy property of 4-partite information by considering the sign of holographic 5-partite information. It is shown that in 2-dimensional dual field theory, the 4-partite information holds the monogamy relation. Finally we examine the holographic quantum phase transition of these quantities. Our results indicates that in the presence of momentum relaxation parameter, the transition takes place in smaller separation of subsystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holographic methods
  • holographic n-partite information
  • quantum phase transition
[1] J.M. Maldacena, The large N limit of superconformal field theories and supergravity, International Journal of Theoretical Physics 38(1999) 1113.
[2] S. Ryu, T. Takayanagi, Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT, Physical Review Letters 96(2006)181602.
[3] S.A. Hartnoll, Lectures on holographic methods for condensed matter physics, Classical and Quantum Gravity 26 (2009) 224002.
https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/22/224002 
[4] S.A. Hartnoll, P.K. Kovtun, M. Muller, S. Sachdev, Theory of the Nernst effect near quantum phase transitions in ondensed matter, and in dyonic black holes, Physical Review B 76 (2007) 144502. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.144502
[5] S.A. Hartnoll, D.M. Hofman, Locally Critical Resistivities from Umklapp Scattering, Physical Review Letters 108, (2012)241601.
[6] T. Andrade, B. Withers, A simple holographic model of momentum relaxation, Journal of High Energy Physics 101 (2014) 1405.
https://doi.org/10.1007/JHEP05(2014)101
[7] M. Baggioli, S. Grieninger, Zoology of Solid & Fluid Holography Goldstone Modes and Phase Relaxation Journal of High Energy Physics 10(2019) 235.
https://doi.org/10.1007/JHEP10(2019)235
[8] M. Reza Mohammadi Mozaffar, A. Mollabashi, F. Omidi, Non-local Probes in Holographic Theories with Momentum Relaxation, Journal of High Energy Physics 10 (2016)135.
https://doi.org/10.1007/JHEP10(2016)135
[9] S.A. Hartnoll, A. Lucas, S. Sachdev, Holographic quantum matter, ArXiv:1612.07324 [hep-th].
[10] P. Hayden, M. Headrick, A. Maloney, Holographic Mutual Information is Monogamous, Physical Review D 87 (2013)046003.
https://doi.org/10.1103/PhysRevD.87.046003
[11] M. Alishahiha, M.R.M. Mozaffar, M.R. Tanhayi, On the Time Evolution of Holographic n-partite Information, Journal of High Energy Physics 09(2015) 165.
https://doi.org/10.1007/JHEP09(2015)165
[12] M. Reza Tanhayi, R. Vazirian, Higher-curvature Corrections to Holographic Entanglement with Momentum Dissipation, The European Physical Journal C 78(2018) 162.https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-5620-8
[13] S. Mirabi, M.R. Tanhayi, R. Vazirian, On the Monogamy of Holographic n-partite
Information, Physical Review D 93 (2016) 104049. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.104049