نویسنده = محمد مردانی
تعداد مقالات: 4
1. رسانش الکترونی یک نانوسیم شامل اتم های مرتعش سطحی

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 1-6

10.22055/jrmbs.2016.12454

عصمت اسمعیلی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


2. بررسی رسانش الکترونی یک نانوسیم سه پایانه‌ای

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 13-17

10.22055/jrmbs.2016.12456

آرزو تارخ؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


3. رسانش الکترونی یک مولکول خطی سه اتمی در دمای غیر صفر

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 31-36

10.22055/jrmbs.2016.12459

اشرف السادات شریعتی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی


4. مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی یک چندپار پلی پارافنیلن در تقریب همسایه دوم

دوره 6، ویژه نامه شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-41

10.22055/jrmbs.2016.12460

اشرف السادات شریعتی؛ عصمت اسمعیلی؛ حسن ربانی؛ محمد مردانی