دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 27، اسفند 1399 
برخوردهای چند کینکی در مدل تغییر شکل یافته هایپربولیک سینوسی φ^4

صفحه 121-138

10.22055/jrmbs.2021.16567

علی اکبر مرادی مرجانه؛ مهدی ابراهیمی لوشاب؛ فرهاد محمدجعفری